?

Frankfurttan, gay öykü sitesinin dostlar?na selamlar. Bundan önceki hikayemde, Almanya öncesi ilk sikili?imi, daha yani hayat?mda sikilmenin ne oldu?unu ilk ö?reni?imi yazm??t?m. Umar?m ho?unuza gitmi? ve benim götümün ilk k?zl???n?n bozulu?unu siz yap?yormu?sunuz gibi 31’lerinize malzeme olmu?umdur. Bülent, As?m ve Yavuzla Almanyaya gelmeden ilkin oldukça siki?mi? ve sikilmenin müptelas? olmu?tum. Hergün minik bir orospu benzer biçimde gidip sikicilerimin dibine yatmaya okadar al??m??t?m ki anlatamam.

Almanyaya, ailemin yan?na gelmi?, okula ba?lam??t?m. Ve fazlaca büyük bir bo?luk içinde, ne yapaca??m? bilemiyor, Türkiyeyi ve kocalar?m? özler olmu?tum. O zamanlar Almanyada Türk say?s? yok denecek kadar azd?, bizim okulda benim ya?larda anca tek elin parmaklar?yla say?lacak kadar Türk talebeleri vard?. Benim s?n?f?mda Metin ve paralel s?n?fta ise Lokman ad?nda iki Türk çocuk vard?. Ve biz birbirimizle, gurbetin ve garipli?in verdi?i duyguyla oldukça çabuk üç samimi dost olmu?tuk. Okulun d???nda hep Metinlere giderdik, ?u sebeple Metinin Annesi ve Babas? gündüzleri i?te olurlard?. Biz de derslerimizi yap?p, ka??t oyunlar? oynard?k, Pi?ti, Poker benzer biçimde. Bu arada belirtmeliyim ki onlar fizyolojik olarak benden daha yap?l?yd?lar. Ba?ta belirtti?im benzer biçimde sikilme hasretiyle yan?p kavruluyordum. Derler ya, Al??m?? kudurmu?tan beterdir! Diye, ben de öyle kuduruyordum ve onlardan bir k?v?lc?m bekliyordum, bir ihtimal kendimi onlara siktirebilme f?rsat? olur diye.

Birgün elime bir Sex Dergisi geçti ve çantama koyup okula götürdüm, okuldan sonra arkada?lar?ma gösteririm de, bir ihtimal bir?eyler olur diye. Dergide hertürlü siki? resimleri vard?, tabi erkekleri siken erkeklerin resimleri de. Dersten sonra Metinlere gidip derslerimizi yapt?ktan sonra, ben Dergiyi çantamdan ç?kar?p, “Bak?n bunu bugün buldum, size getirdim, beraber bakal?m m?? ?stermisiniz?” dedim. Ve hep birlikte sayfa sayfa çevirip dikkatlice resimleri inceliyorken, ben de çakt?rmadan da onlar?n yaraklar?na bak?yordum, hareketlenme, k?p?rdanma var m? diye. Ama ne k?p?rdama! An?nda ikisinin pantolonlar?n?n önü derhal çad?r kurmu?tu bile. Önce Metin pantolonunun üzerinden yara??n? s?vazlamaya ba?lad?. Sonra da Lokman dayanamay?p, o da ayn?s?n? olu?turmaya ba?lad?. Ben de benim ufakl??? ok?ar olmu?tum…

Bir otuz dakika falan kendimizle u?ra?t?ktan sonras?nda, Metin bana, “Kemal sana bir?ey diyece?im, fakat aram?zda kalacak tamam m??” diye beni tembihleyip, benden onay? ald?ktan sonra, “Sen aram?za kat?lmadan önce, hepimiz Lokmanla Porno resimlerine bakarak kar??l?kl? 31 çekiyorduk, sen aram?za girdikten sonra tepkinin nas?l sonuçlanaca??n? bilmedi?imiz için senden saklad?k, dilersen sen de bizlere kat?l?p 31 çekebilirsin, oldukca zevkli oluyor!” dedi. Ben de (?stemem, yan cebime koyun edas?yla), “Siz ba?lay?n, istersem ben de size kat?l?r?m.” dedim. Maksad?m ilkin onlar?n siklerini görüp benimkiyle k?yaslamakt?, mahçup olmamak icin. Metin ilkin pantolon ve külotunu ç?kard? ve aletini özgür b?rakt?. Alet diyorum, çünkü o ana kadar bu ?ekilde bir sik görmemi?tim, As?m ve Bülentinkinden daha büyük ve kal?ncayd?. Sonra da Lokman sikini özgür b?rakt???nda, benimki kadar falan bulundu?unu görür görmez rahatlam??t?m, k?saca ben de ç?kar?rsam mahçup olmayaca??m için.

Onlar hemen 31 çekmeye ba?lad?lar, ben de onlar? seyrederken benim sikimi pantolonun içinden bir süre ok?ad?ktan sonras?nda, ben de sikimi özgürlü?üne kavu?turdum ve onlara e?lik etmeye ba?lad?m. O an onlar?n siklerini elime al?p 31 çekmeyi, a?z?ma al?p yalamay? çok istiyordum, ama buna cesaret edemiyordum. Ben ikisinin aras?nda oturuyordum ve ç?plak bacaklar?m?z ister istemez birbirine de?iyordu. Ben 31 çekerken Metinin yara??n? seyretmekten kendimi alam?yordum. Metin de bunun fark?ndayd? ki, “Be?endin mi benim canavar??” dedi. Ben de ba??m? sallayarak (Evet anlam?nda) “H? h?…” dedim. “Çok canavar bir?ey, ellemek istermisin?” diyerek elimi tuttu, nazikçe sikinin üstüne çekti ve tutturdu. Ben de yara??n? avcumun içine s?k??t?r?p ona 31 çektirmeye ba?lad?m. Metin basit heyecanlanm??t?, sanki onun kalp at??lar?n? duyuyordum. O arada Metin de benim ufakl??? eline alm?? 31 çekiyordu. Lokman da bir ara sol elimi kendi sikine tutu?turdu ve ona da 31 çektirmemi istedi. Onunkini de s?vazlamaya ba?lad?m. Bir yar?m saat birbirimize 31 çektikten sonras?nda, önce Metin, sonra Lokman bo?ta kalan ellerine ak?tt?lar, sonra da ellerindeki menilerle bana 31 çektiler. Ben de fazla dayanamay?p ellerine bo?ald?m. Ellerindeki meniler ve benim menim, sikimden ta?aklar?ma, bacaklar?ma ak?yor beni deli ediyordu, onlar? yalay?p yutmamak için kendimi zor tutuyordum. Art?k bunu derhal derhal hergün yap?yorduk…

Birgün Metin ve ben bir tek okuldan gelmi?, derslerimizi yapm??, Pi?ti oynamaya ba?lam??t?k. Metin, “Oyunun bir iddiasi olsun mu?” dedi. “Olsun! Peki ne olsun?” dedim. O da, “Sen söyle!” dedi. Belli ki bana bir?eyler söyleyecek fakat söyleyemiyordu. Tekrar, “Ne olsun?” dedim. Metin ?akayla komplike, “Yenilirsen benimkini a?z?na veririm, yalars?n! Sen yenersen de, ben senin sikini a?z?ma al?r?m, yalar?m!” dedi. Ben do?al bu teklife hemen bal?klama atlad?m ve “Olur!” dedim. Pi?tiyi ondan iyi oynad???m halde, bilerek o muhte?em siki yalamak için ona yenildim. Metin beni kald?rd??? benzer biçimde Annesi gilin yatak odas?na götürdü. Pantolonunu bir ç?rp?da külotuyla birlikte ç?kard? ve o hasretini çekti?im görkemli yara??n? yalamam için kafam? tuttu, sikine bast?r?p a?z?ma sokmaya ve a?z?m? sikmeye ba?lad?. Ben de iyi ö?retilmis bir orospu olarak bütün hünerlerimi sergilercesine yalad?m, çi?nedim ve s?vazlad?m erke?imin yara??n?. Benim o güzel yalamama fazla dayanamay?p hayvan ?eklinde bö?ürerek, “Geliyorummmm!” derken, a?z?ma bo?almamak için sikini eliyle bo?maya ba?lad?. Ben de elini çekip, a?z?ma bo?almas?n? istedi?imin sinyalini verir vermez, a?z?ma bir patlay??? vard? ki, görmeliydiniz! Bir damlas?n? bile ziyan etmeden bütün menilerini yuttum ve halen yalamaya devam ediyordum…

Art?k ok yaydan ç?km?? ve o canavar? götüme almak istiyordum. Metinin yara??n? hem yal?yor, bununla birlikte onun bütün vücudunu bir han?m ok?ar benzer biçimde ok?uyor, üstündekileri de ç?karmay? dikkatsizlik etmiyordum. Metinin canavar halen a?z?mda, kalbi sikinde at?yormu? gibi hisediyordum. Bu arada o da bo? durmay?p, benim üstümdekileri ç?karm??, benim her taraf?m? yalay?p ok?uyordu. Bir ara elinin götümde dola?t???n?, götümü ok?ad???n? hissedince, götümün deli?ini parmaklar?na gelecek vaziyette ona ayarlad?m. Fakat, ‘Beni sik!’ demeye de çekiniyordum. Metin sinyalimi alm??t? ve beni hem öpüp dilini a?z?m?n içinde dola?t?r?yor, bununla beraber götümü parmakl?yor, götümün oldukça güzel oldu?unu söyleyerek, bir nevi beni sikmek istedi?ini söylemeye çal???yordu. Biz art?k kendimizden geçmi? kuduruyor ve o zevkle farkl? farkl? sesler ç?kar?yorduk. Metin götümü parmaklad?kça ben kendimden geçiyor uçuyor, bir an ilkin beni sikmesini arzuluyordum…

Bir ara beni o güçlü elleriyle çevirip damaltt? ve götümü yalamaya ba?lad?. Yalarken de, “Bu güzel götü yemem mi!” diyor, benim tepkimi ölçüyordu. Ben de bütün cesaretimi toplay?p, “Ye kocac???m, istedi?ini yapabilirsin!” diyince art?k iyice kopmu?tuk. Metinimin a?z?ndan “Seni sikmek isterim!” kelimeleri dökülünce ben rahatlam?? ve “Sik beni kocac???m, beni kad?n?n yap!” demi?tim. Bu cümle Metinimin benden hissetmek istedi?i sihirli cümleymi? me?er. Metin buna haz?rl?kl?ym??, bir ç?rp?da banyoya gidip Vazelin ald? geldi. Ve götümü ya?lamaya, parmaklar?yla götümün deli?ini geni?letme gayreti içine girdi. Ben de, “Yeter kocac???m, art?k dayanam?yorum, sik beni!” diye yalvar?yordum. O da, “Sabret, seni ac?tmadan ürkütmeden, istedi?in gibi sikece?im kar?c???m benim!” diyor ve götümü parmaklamaya devam ediyordu…

Nihayet aylard?r bekledi?im ve bitmesini asla istemedi?im an gelmi?ti ve sikilmeye haz?rd?m. O canavar? götüme sokmas? için sikini elime ald?m, götümün a?z?na getirip, sikilme pozisyonunu ald?m ve götümü Metinimin yara??na hafifçe hafif bast?rmaya ba?lad?m. Metin hiç acele etmiyor, can?m? ac?tmamak için fazlaca itinal? bir biçimde götüme sokmaya çal???yordu. Siki okadar uzun ve kal?nd? ki, sikilmeye al??k?n oldu?um ?ekilde almakta zorlan?yor, tir tir de titriyordum. Sanki heran bacaklar?m?n ba?lar? çözülüp, bay?lacak gibi oluyordum. Metin beni kuvvetli kollar?yla omuzlar?mdan tutarak, bir hamle yapm?? olup sikinin kafas?n? götüme sokmu?, benim hareketlenmemi bekliyordu. Ben de ba?? girdikten sonra hepsini içime almak için hafifçe hafif gidip geliyor, kocac???m?n o güzel yara??n? milim milim içime al?yordum. Tümü içime girdi?inde Metin git gel hareketlerine ba?lad? ve giderek h?zlanarak beni sikiyor, iltifatlar ya?d?r?yor, “Ohhh, Ahhh, Güzel kar?c???m!” deyip, pompal?yordu.

Bir kez bo?alm?? olman?n verdi?i rahatça, beni yalans?z bir saate yak?n akl?n?za gelecek her pozisyonda sikti ve beni bulutlar?n üstünde gezdirdi. Art?k patlama tarihi gelmi? olmal?d? ki, Metin s?radan h?zlanm??, her pompalay???nda ta?aklar? ‘?app ?app’ diye götüme vuruyordu. Ben de erke?imi ate?liyor, “Bo?al kocac???m, bo?al, döllerinin hepsini istiyorum!” diyordum. Metin bo?alaca?? an, bir hamlede sikini götümden ç?kar?p a?z?ma verdi ve a?z?m? sikerek ne var ise a?z?ma f??k?rtt?. Döllerinin hepsini yuttum. Son damlas?n? da al?ncaya kadar somurdum, oldukca mutluydum. Metin, “Babam?n Annemi sikti?i yatakta siktim seni, art?k sen de benim kar?m oldun, seni hergün bu yatakta sikece?im!” dedi. Ben de dünden raz? olarak, “Art?k sen benim kocams?n, istedi?in benzer biçimde sik beni, kendine köle et!” dedim. Art?k Almanyada da sikicimi bulmu?, kendimi siktirmenin tad?n? ç?kar?yor, hergün kocam?n alt?na yat?yordum…

Kalkm?? siklerinizden öpüyor, yal?yorum!