?

Ad?m Necla. 22 ya?lar?nda, k?sa boylu, iri memeli, dar belli, dolgun kalçal?, kendime göre sexy birisiyim. Ama boyumun k?sal??? nedeniyle erkeklerin hep tercihinin d???nda kalm??, Kuaför dükkan? i?leten bir bayan?m. Dükkan?mda han?mefendilerin çe?it çe?it siki? fantazilerini dinleyerek sekse ilgim ve merak?m giderek art?yordu. Kendime erkek arkada? edinir, ço?unlukla daha ilk bulu?mam?zda, en fazla ikinci yada üçüncü bulu?mam?zda ise ayr?l?rd?k, hep s?k?nt? boyumun k?sa olmas?yd? (boyum oldukca k?sa, hatta ara s?ra bana Cüce diye tak?l?rlar!). Bu olay can?ma tak etmi?ti, fakat ne çare, han?mefendiler siki?mekten anlatt?kça ben kuduruyor, boyama odas?na geçerek am?ma bas?yordum parma??m?…

Babam?, arabas?n? y?karken dü?mesi sonras?nda kanamas?n?n devam etmesi nedeniyle hastaneye yat?rm??t?k. Erkek karde?imizin olmamas?, di?er iki ablam?n da evli olmalar?, annemin de (2 y?l önce) ölmesi nedeniyle, babam?n yan?nda ben kal?yordum. Babam?n kald??? oda 3 ki?ilik bir odayd? ve her insan?n refakatç?s? vard?. ?çlerinde tek kad?n bendim ve herkes ?eklinde koltuklarda uyukluyordum. Bir ara yukar? köylerden bir hasta daha geldi, onu da taburcu olan hastan?n yata??na yat?rd?lar. Onun da yan?nda erkek refakatç? kal?yordu ve ben yeniden koltuklarda uyumaya devam ediyordum. Babam?n kanamas? devam etmi? oldu?u için de b?rakmama izin verilmiyordu. Hem?ire bana, babam için acele olarak kan bulmam icap etti?ini, stoklardaki kanlara ilave yap?lmas? gerekti?ini söyledi. Babam?n kan? ise zor bulunuyordu. Tan?d???m herkesi arad?m, ama kan verecek kimse bulamad?m. Polis, Belediye, Radyo derken kan bulamam??t?m…

Ben s?k?nt?dan a?larken, yeni gelen hastan?n damad? (ismininin Ayhan oldu?unu ö?rendim, 1.80 boylar?nda, iri yap?l?, ela gözlü, kel birisiydi ama kelli?ine ra?men yak???kl? görünüyordu, Samsunda memurmu?), bana neden a?lad???m? sordu. Ben de babama kan arad???m?, bulmam?n imkans?z bulundu?unu söyledim. ?ansa bak! Gökte ararken yerde bulmu?tum! Onun kan gurubu da ayn?ym?? ve babama kan verebilece?ini söylemi? oldu. Bunu duyuncaak?llar? o kokuya gitti kendisine sar?lrak te?ekkür ettim (ancak boyum oldukca k?sa oldu?u için gö?üs bölümüne bile gelemiyordum). Konu?a konu?a hemen kan bankas?na gittik. Arkada?lar?ndan kan gurubu uyanlar oldu?unu, gerekirse isteyebilece?ini söylemi? oldu. Birlikte içeri girdik. 3 birim daha acil olarak kan bulmam?z gerekti?inin söylenmesi üzerine arkada?lar?n? arad?. Bir müddet sonras?nda bulamad???m kandan 4 birim daha kan daha gelmi? ve oldukça mutlu olmu?tum…

Kan?n? verdikten sonras?nda kendisine tatl? ?smarlamak istedi?imi söyledim. O da, “Zaten ?smarlamasan bile ben yiyecek zorunday?m.” dedi ve beraber pastane k?sm?na geçtik. Onun sevdi?i tatl?lardan ald?k. Ben tatl?lar?n paras?? ödeyece?im vakit, “Bayana hesap ödetmek erke?in ?an?na s??maz!” diyerek bana ödetmedi. Onun bu hareketi nedense bana gore sanki beni sikmenin altyap?s?n? haz?rl?yor ?eklinde gelmi?ti. Tatl?lar? yerken bana, “E?iniz ne i? yapar?” dedi. Ben de, “Bekar?m…” dedim. Kendisi ise, “Ben evliyim, iki çocu?um var, e?im ö?retmen, kendisi gelemedi, ben kay?npederin yan?nda kalaca??m, üç tanede zibidi kay?nçom var ama geleceklerini de tahmin etmiyorum, ihale buyruk do?rultusunda bana kald?.” dedi. Tatl?lar yendikten sonras?nda birlikte tekrar hastalar?m?z?n yan?na gittik. Babama Ayhan? tan??t?rd?m, “Kan veren ?ah?s baba, (yatan hastay? gösterek) bu amcan?n da damad?ym??.” dedim. Tan??t?ktan sonras?nda, geleneksel hasta muhabbeti fala derken gece olmu? benim yatacak yer s?k?nt?m yeniden ba?lam??t?. Herkes koltu?una yatarak uyuyor, fakat ben yatam?yordum, üzerimdeki tayt nedeniyle ço?u beni dikizliyordu.

Bir ara Ayhan bana yakla?arak, “Ben baban?za bakar?m, siz evinize gidin!” dedi. Ben de evimizin Giresunda oldu?unu, ba?ka da gidecek yerimin olmad???n? söyledim. Ayhan kendi koltu?unu da bana vererek iki koltu?u birle?tirip d??ar? ç?kt?. Kaç gündür do?ru düzgün uyuyamad???m için hemen uyumu?um. Bir müddet sonra koluma bir dürtme ile uyand?m. Ayhan. Bana yan taraftaki hususi odan?n hastas? gelinceye kadar anahtar?n? görevlilerden temin etti?ini, orada huzurlu rahat uyuyabilece?imi söyledi. Birlikte bakmaya gittik. ?çeride hasta yata??ndan hariç çekyat ve du? vard?. “Te?ekkür ederim!” deyip yine sar?larak öpmek istedim, ama yüzüne ula?am?yordum. “Çok iyisiniz, sizi öpebilirmiyim?” dedim. E?ildi, yanaklar?ndan öptüm ve sonras?nda yeniden sar?ld???mda, gö?üslerimin aras?ndan ba?lay?p çeneme do?ru uzanan bir kabar?kl?k hissettim. Siki sertle?mi?ti ve sikinin kalp at??? benzer biçimde hareketlerini gö?üslerimin içinde hissediyordum. Asl?nda hiç b?rakmak istemiyordum, ama Ayhan, “Ben art?k hastam?n yan?na gideyim…” diyince sar?lmay? b?rakt?m. Ayhan gittikten sonra hemen güzel bir du? ald?m ve du?un alt?nda kendimi doyum ederek çekyata uzand?m, uyudum.

Koridordan ba?r??ma sesleri üzerine uyand???mda gece 4 s?ralar?yd?. Hemen ç?kt?m bakmaya neler oluyor diye. Di?er ko?u?ta yatan hastalardan biri ölmü?tü. Ölen hastan?n yak?nlar?n?n gürültüsüne Ayhan da uyanm?? ve ayakta idi. Ölü yak?nlar? gittikten sonras?nda babama bakmaya gittim. Babam m???l m???l uyuyor, di?er hasta yak?nlar? ise horluyorlard?. Ayhan koltu?una yataca?? s?rada, ben ani bir kararla, “?çeri gelirmisiniz, bunlar?n yan?nda uyunmaz!” dedim ve elinden tutarak odaya ald?m. “Çekyatta siz yat?n, ben de hasta yata??nda yatar?m.” dedim. Ayhan da, “Hasta yata??nda kimse yatmas?n diye özellikle tembihlediler, ben en iyisi yine gidip koltukta yatay?m!” dedi. “Ozaman çekyatta birlikte yatal?m, ikimiz huzurlu s??ar?z!” dedim. “Bilmem ki iyi mi olur?” falan dedi, ama ben ?srar edince kabul etti…

S?rt s?rta vererek yatt?k çekyata. Ayhan duvardan tarafa yatm??t?. Birkaç dakika sessiz yatt?ktan sonra biz de uyuyamam??, ikimizde de k?p?rdanmalar ba?lam??t?. Çekyatta bir ben o yana, bir o bu yana birkaç kere dönüp durduktan sonras?nda, en sonunda benim kalçam onun yara??na dayanm?? halde kalm??t?k. Ayhan?n yara?? kalkm?? ve götüme bask? yap?yordu. Ben de götümü sikine bast?r?yordum. ?kimiz de konu?muyorduk, fakat bu konum ikimizin de ho?una gidiyordu. Bir süre bu ?ekilde yatt?ktan sonras?nda Ayhana, “Siz de uyuyamad?n?z ha?” diye sordum. “Evet, uykum firar etti!” dedi. Yönümü Ayhana döndüm ve gülerek, “Sizinkinin de uykusu yok galiba!” dedim. “Anlamad?m?” dedi. “Aletiniz!” dedim. “Haa, o mu? Sizin yüzünüzden heyecanland?!” dedi gülerek. Elimi pantolonun önüne atarak sikinin üzerinde gezdirdim, “Rahatlatmam? istermisiniz?” dedim. “?sterim istemesine de, yakalanmayal?m!” dedi. “Bu saatte kim gelir ki?” dedim ve hemen (kuaföre gelen alan ki?i kar?lar?n anlatt??? ?eklinde) fermuar?n? açarak elimi yara??na att?m…

Sikini biraz ovu?turduktan sonras?nda tamamen kaz?k ?eklinde oldu. Sikini yerinden ç?kard?m, fazlaca büyük ve iri idi. ?lk defa canl? yarrak görüyordum. Damarlar? ?i?mi?, sikinin ba?? alev topu gibiydi. ?yice ileri geri s?vazlad?m, sonra elimi tükürükledim yeniden s?vazlad?m. Ba??m? tutarak, “Emmek istermisin?” dedi. “?lk kez dokunuyorum…” dedim. “Bakiremisin?” dedi. “Evet!” edim. “O zaman ancak oyna?al?m, ileri gitmeyelim!” dedi. “Benim için fark etmez, ben size ayak uydururum!” dedim ve yara??n? emmek istedim, ancak a?z?ma s??m?yordu ve iyi mi yap?laca??n? da aç?kcas? bilmiyordum. Sonra birden do?ruldu ve beni kuca??na ald?, dudaklar?ma öyleki bir yumuldu ki, beni suyumu ç?kart?rcas?na s?k?yor, iri ve geni? elleriyle popomu avucunun içine alm?? iyice yo?uruyordu. Kuca??nda bir iki dakika aras?nda benim orgazm olarak zang?r zang?r bo?almam bir oldu. Sars?la sars?la bo?almam bitince, “Hay?rd?r, derhal geçtiniz!” dedi. “Ne yapay?m, elimde de?il, bir ho? oldum!” dedim.

Sonra benim memelerimi ok?amaya ve s?karak yo?urmaya ba?lad?. Üzerimdeki penyemi ç?kard?, memelerimi görünce, “Boyun biraz küçük fakat gö?üslerin baya?? dolgun ve ta? benzer biçimde!” diyerek sütyenimi de ç?kard?. “Cücelere benziyorum de?il mi?” dedim. “Yok öyle demek istemedim…” dedi. “?stersen bana Cüce diyebilirsin sikicim!” dedim, iyice tahrik olmu?tum zira. “Bana sikicim mi dedin?” dedi. “Evet sikicim olman? isterim, beni sikmeni isterim!” dedim. “Nas?l olacak bu i?? Sen bakiresin!” dedi. “Olsun sik beni, asl?na bakarsan ba?ka sikende olmaz, herkes boyuma takt?!” dedim. “Boy mühim de?il güzelim, kutu iyi olsun yeter! Ama ilk kere bu kadar küçük boylu birisiyle sevi?iyorum, daha evvelinde han?m?n k?sa boylu bir arkada??n? sikmi?tim, ama o senden 20-25 cm büyüktü. Üstelik benim aletim biraz büyük, boyu 21 cm, bu nedenle e?imle s?k?nt? oturuyorum, sen alabilirmisin bilemem?” dedi. Ben de gülerek, “Olsun, alabildi?im kadar?yla sokars?n!” dedim.

Sonra beni çekyata uzatarak tayt?m? ç?kartt? ve pembe tangam? görünce, “Sen de az de?ilmi?sin!” dedi. Eliyle tangam? bir sa?a çekiyor bir sola çekiyor, am?m? s?vazl?yor, “Ne kadar temiz am?n var, kaymak ?eklinde! A?da m? yap?yorsun, ilk defa bu kadar pürüzsüz bir am görüyorum.” dedi. “Hay?r, tüy dökücü krem kullan?yorum!” dedim. Am?ma yumulup emmeye ba?lad?. Dilini am?m?n derinliklerine soktukça, zevkten ba??rmamak için kendimi zor tutuyordum. “Ayhan bey birazc?k daha emersen zevkten ç??l??? basaca??m, dayanam?yorum!” dememle bir kez daha bo?almam bir oldu. Ayhan da, “Ohooo i?imiz var senle, daha yalarken ba??rmamak için kendini zor tutuyorsan, benim bu azman? sokarsam hastaneyi ba??m?za toplars?n, ne yapaca??m? bilmem!” dedi. Ben de, “Ne olur sik beni, ba??rmamaya çal???r?m, en az?ndan tecrübe edelim!” dedim. “Tamam ozaman!” diyerek ve pantolonunu ç?kard?. Donunu da indirdi?inde gözlerime inanamad?m, elledi?im kadar? da içerideymi?, o denli büyük bulundu?unu bilseydim asla sulanmazd?m, korkmaya ba?lam??t?m…

Tangam? ç?kar?p am?mdan akan sularla yara??n? iyice ?slatt?, am?m? biraz parmaklad? ve yara??n? yeniden a?z?ma yakla?t?r?p, “Az?c?k em, bunun keyfi burada!” dedi ve yara??n? a?z?ma dayad?. Ancak ba?? yumru?um kadar vard?, a?z?ma almak istedim fakat s??m?yordu. Yüzüme dayanm?? haliyle boyu çenemle ba??m? geçiyordu. Sikini ba??n? biraz yalay?p çevresini tükürükledim ve “Yeter, hadi sik!” dedim. Sonra sütyenimi alarak a?z?ma soktum, sütyenimi ?s?r?p elimle de a?z?m? kapatt?m. Ayhan gülerek, “Ne oluyor?” dedi. Ben de, “K?yamet kopacak ?imdi, hadi haz?r?m!” dedim. Beni çekyat?n ayak bölümüne çekti, kendisi yerde kalarak yast??? katlay?p alt?ma doldurdu. Ayakalar?mdan çekerek am deli?imi sikinin hizas?na getirdi ve sürtmeye ba?lad?. Art?k sikilmek için can at?yordum, ama o dev gibi yarra??n amc???ma iyi mi girece?ini hesaplayam?yordum. Sikini a?a?? yukar? sürterek am?m?n üzerinde gezdirirken ben yeniden bo?ald?m. Bu sefer am?mdan resmen kanal benzer biçimde su ak?yordu…

Am?mdan ç?kan sular?mla sikini iyice ?slat?p, sikinin kafas?n? am?ma dayad???nda, yara?? am deli?imin dudaklar?yla birlikte içeriye girmek istiyordu. ?ki elimle am deli?imin dudaklar?n? sa?a sola açt?m. Ama o hala sokmak için u?ra??yordu. Ben de a?z?mdaki sütyeni iyice ?s?r?p di?lerimi s?karak, onun bast?rarak girmeye çal??mas?na al???yordum. Epey bir u?ra?tan sonras?nda sonunda ba?? girmi? ve ben derin bir Ohhh çekmi?tim. Ayhan da, “Oh be ba?? girdi, gerisi gelir!” diyerek iki eliyle tuttu?u sikiyle ileri geri yaparak milim milim sokuyordu. Am?m? yara yara biraz? daha girdi?inde nerdeyse nefes alam?yordum. Kas?klar?m? tutup beni kendisine çekerek belimi yukar? kald?rd?. Belim k?r?lacak benzer biçimde kas?lm??t?m, ama amc???m?n biraz aç?ld???n? hissediyordum. Bir kaç kere ileri geri yaparak biraz daha soktu ve “S?k? dur ?imdi, tamam?n? sokaca??m, ba??rma!” dedi. Di?lerimi s?kmamla, onun da bast?r?p yüklenmesi ve am?mdaki yanman?n ba?lamas? bir oldu. Am?m?n aras?nda yang?n vard? art?k…

Siki am?m?n içerisini da??ta da??ta ilerliyor, içimde ?l?k bir s?z?nt? hissediyordum. Biraz daha git gel yapt?ktan sonra tamamen abanarak tümünü bir ç?rp?da am?m?n derinliklerine indirdi. Sonunda k?zl???m gitmi?ti. Sikinin içimde ba?ka yerleri de gerdi?ini hissediyordum. Bir kaç kez git gel yapt?ktan sonra ç?kard???nda yara?? k?pk?rm?z? kan olmu?utu. Sikini niye ç?kard???n? anlayamad?m, ben daha siktirmek istiyordum, a?z?mdaki sütyeni ç?kar?p, “Bu kadar m??” dedim. “Dur!” dedi ve külodumu alarak yara??n? veam?m? iyice sildi, “Çantanda kremin var m??” dedi. “Var!” deyip çantama uzand?m ve kremi verdim. Kremle yara??n? iyice kremledikten sonras?nda amc???ma yine yerle?tirdi. Bu sefer t?k?r t?k?r giriyordu. “Madem kremle bu kadar rahat olacakt?, neden ilk seferinde yapmad?n?” dedim. “?lk sikilmenin fark?n? ve tad?n? anla diye yapmad?m!” diyerek am?ma pompalamaya devam etti…

Belim uyu?mu?tu, “Art?k alt?mdaki yast??? alsan?z!” dedim. Alt?mdaki yast??? çekip att?ktan sonras?nda bacaklar?m? omzuna al?p o ?ekilde bir aband? ki, herifin sadece göbek ve gö?üs k?s?mlar?ndaki k?llar?n? görebiliyordum, yüzünü görmem imkans?zd?. Beni ikiye katlam?? gibiydi. Boyum zaten k?sayd?, bu pozisyonda kendimi daha da k?salm?? gibi hissettim. O ise iyice abanarak tamam?n? yerle?tirip ç?kartmaya devam ediyordu. Her yerle?tirip ç?kard???nda am?mdan ‘Cork Cork’ sesler geliyordu. Çok a??rd?, fakat siki?i zevkliydi. Ona ayak uydurmaya çal???yordum, fakat nefes al???m zorla?m??t?. Durdu, e?ilip duda??m? öperek, “Yorulduysan ba?ka pozisyon yapal?m!” dedi. “?yi olur valla!” dedim. Am?mdan ç?kmadan beni kuca??na alm?? oldu?u ?eklinde, oyuncak bebek benzer biçimde kuca??nda odan?n içinde dola?t?rarak sikinin üstünde hoplat?yor, bazen de yata?a, buzdolab?na dayayarak sikmeye devam ediyordu. S?rt?m? duvara iyice yap??t?r?p h?zl? h?zl? vurdura vurdura siktikten sonra, çekyat?n üzerine oturdu ve beni kuca??nda indirip indirip kald?rmaya ba?lad?. Bu pozisyonlarda kaç kez bo?ald???m? hat?rlam?yorum bile.

Sonra am?mdan ç?kmadan s?rtüstü uzand? ve beni belimden tutarak indirip kald?rmaya ba?lad?. Beni öyle z?plat?yordu ki, sanki elinden kurtulup dü?ecekmi?im gibiydim. Daha sonra beni kald?r?p indirmeyi b?rakt? ve “Biraz da kendin istedi?in benzer biçimde devam et!” dedi. Bacaklar?m uyu?mu?tu, pozisyon de?i?tirmek için üstünden kalkt???mda am?mdan sular ak?yordu. Am?m?n deli?i dev gibi olmu?, alt?mda ise kolum kadar yarrak kafas?n? oynatarak am?ma bak?yordu. Diz çökerek yava? yava? yarra??n üzerine inmeye ba?lad?m, üzerine oturmamla am?m?n derinliklerine kadar indirmem bir oldu. Üzerinde kalçalar?m? k?v?rtarak daireler çizerek gidip geliyordum. Bir vakit sonras?nda Ayhan?n yüzünün yöntemleri de?i?meye ve vücudu kas?lmaya ba?lad?. Sonra birden, “Kalk bo?al?yorum!” diyerek belimden tuttu ve beni üzerinden itti. Yerdeki tayt?m? al?p yara??na götürdü ve bo?almaya ba?lad?. Öyle bir bo?al?yordu ki, tayt?m?n sa??ndan solundan menileri ta??yor, etrafa akmamas? için tayt?m? sürekli katl?yordu…

Bo?almas? iyice bitince o dev gibi yarrak az az söndü. Beni tutarak, yüzümü yüzünün hizas?na gelcek halde yan?na çekti ve “?imdi han?m oldun, pi?manm?s?n?” dedi. “Niye pi?man olay?m ki? Aksine oldukça memnunum! Hem sikilmeyi kendim istedim! Sikilmek için üç dört kez erkek bulmu?tum, ama boyum k?sa diye sikmediler beni, o yüzden sana çok te?ekkür ederim! Hem biliyormusun, bu boyumla beni kimse almaz zaten! Beni sikmek istedi?in vakit sana gelirim, sikersin!” dedim. Ayhan da, “Dü?ünürüz…” dedi.

Ve babam 23 gün sonras?nda taburcu olana kadar her gece siki?tik. Bazen hususi odada, ara s?ra de otomobilinde siki?menin tad?n? ç?kard?m. Babamdan 2 hafta sonra da Ayhan?n kay?npederi taburcu oldu. Ama siki?meye devam ediyoruz, kendimi Ayhana sikilmek için Samsuna gidiyorum, am?m? doldurup geri geliyorum. Ne yapay?m, boyum k?sa diye kimse beni sikmek istemiyor. K?sa boyluysam ne olmu? ki, herkesteki am bende de var!