?

Merhaba cinsellik hikayeleri seven arkada?lar?m. Ben Almanyadan (Berlinden) ?irin, 36 ya??nda, 1.66 uzunlukta, 57 kiloda evli bir kad?n?m. Esmerim ve güzel say?l?r?m. Sex yapmay? inan?lmaz derecede seviyor ve oturuyorum. Ben 17 ya??mdayken, ailem odun gibi biriyle evlenmemi isteyince, ald?m bohçam? ?imdiki e?ime kaçt?m. ?yi de yapm???m, e?im dünya iyisi bir insan, adam gibi adam. Fakat s?k?nt? da orda de?il zaten. E?im 1.88 boyunda ve 95 kiloda, atletik bir vücuda sahip. Ben evlenmeden önce hayat?mda asla sik görmedim. Yani e?imin sikinin di?er siklere göre küçük mü, büyük mü, kal?nca m? ince mi bulundu?unu bilmedi?im için o güne kadar e?imimin sikiyle mutluydum, taki hayat?ma bir ba?ka erkek (Mustafa) girene kadar.

Siki?en han?mefendi dostlar?m hep sikten bahsederlerdi, (Geçen biriyle siki?tim yine, yara?? nekadar uzundu! Nas?l becerdi beni, saatlerce sikildim!) diye falan anlat?rlar, ben de herhalde masal anlat?yorlar derdim kendi kendime. Çal??may? seven güleç bir insan?m, bir Klinikte Doktor yan?nda çal???yorum. Sporumu düzenli yapt???mdan olsa gerek, tan?mayanlar ‘25 ya??ndam?s?n?z?’ diyince, “Yuuh art?k!” diye cevap verenlerdenim. Yine Klinikte çal??t???m basit bir günde Mustafa ç?kt? kar??ma, tan??t?k, biraz sohbet etdik. Mustafa art?k sürekli Doktora geliyordu, bu da benim tuhaf?ma gidiyordu. En sonucunda kö?eye k?st?rd?m ve ne istedi?ini sordum. O da beni ç?lg?n ?eklinde arzulad???n?, çok ama fazlaca ?eker biri oldu?umu söylemi? oldu. Ne tuhaf, fazlaca ki?iden iltifatlar almama ra?men o beni ba?ka etkilemi?ti. Terslememe ra?men pe?imi b?rakmad?. ?yiki de b?rakmam??…

Birgün Klinikte yaln?zd?m, herkes paydos etmi?ti. Mustafa geldi yan?ma. Beni kendine çekti ve dudaklar?ma yap??t? birden. Kar?? koyam?yordum. Öpü?ürken elim aniden pantolonunun üstünden kalk?k yara??na de?mi?ti, aman Tanr?m, e?imin sikinin nerdeyse iki kat?yd?. Dudaklar?m? kopar?rcas?na yalad? yuttu ve kula??ma, “Senisikmek isterim!” dedi. “Olmaz, yapamam, ben evli biriyim!” dedim, ama can at?yordum. Biryerde de e?imi dü?ünüyordum. Mustafa oldukça sempathik, 43 ya?lar?nda, benim ?eklinde deli dolu bir insand?, ?i?man ve diktatör e?inden kurtulmu?, ya?am?n tad?n? ç?kart?yordu. O gün paydos s?ras?nda bir süre daha öpü?tük ve gitti.

Birkaç gün sonra tekrar geldi ve busefer beni evine davet etti. Ben de gittim. ?çeri girer girmez öpmeye ve benim elbisemi ç?kartmaya ba?lad?. Yapma demiyordum, am?m ?elale olmu?tu, O da bunun fark?ndayd?. Beni ç?r?lç?plak soyduktan sonra kendi de soyundu ve birden yatakta bulduk kendimizi. Önce beni yat?r?pam?m? yalad? yuttu, sonra ben de onunun o kal?n sikini yalad?m, adeta koparacakt?m. Ç?ld?r?yordum, bana inan?lmaz zevk veriyordu, “Sik beni!” diye adeta yalvar?yordum. Birden üzerime ç?kt?. Ellerimi tuttu?u gibi beni kendine çekti ve yara??n? bir seferde am?m?n alt?na kadar soktu. “Senin benzer biçimde bir hatunu kocan sikmiyor mu?” dedi. Bir?ey demedim. Ogün Mustafa beni abart?s?z bir saate yak?n sikti ve bana orgazm üstüne orgazm ya?att?. Sonra ben du?umu ald?m, giyindim ve evime gittim, fakat Mustafa akl?mdan ç?km?yordu.

Kocamla siki?memiz en fazla 5 dakika sürüyordu, beni doygunluk edemeden derhal bo?al?yor, sonra yeniden kald?ram?yordu, ben de üzülmesin diye bir?ey demiyordum. Ama bilseydim bu ?ekilde sikler var, bilseydim böylesine sikilmek mucizevi bir?ey, ancak kocamla kalmazd?m. Herkes ya?am?n? diledi?i ?eklinde arzulad??? ?eklinde ya?as?n, yar?n için hic birimizin garantisi yok, bu yüzden e?ime kar?? art?k suçluluk duygusu duymuyorum. Bu arada Mustafa devaml? bana E-Mail at?yordu. Karar verdi?ini, beni siktikten sonras?nda art?k ba?kas?n? sikmeyece?ini yaz?yordu. Ben de yan?yor tutu?uyordum, fakat Mustafay? arayam?yordum. Aradan dört hafta geçtikten sonra dayanamad?m, ve arad?m. Beni tekrar evine ça??rd?, gittim. ?çeri girdim. Bana hediye alm??t?, oldukça güzel k?rm?z? iç çama??r?, “Giyersen sevinirim!” dedi. Banyoya girip haz?rland?m, aynada adeta kendime a??k olmu?tum. Beni öyleki görür görmez, “Sen nesin yaa? Yeryüzünde bir melekmisin?” dedi ve öpü?meye ba?lad?k, ç?lg?n benzer biçimde sevi?iyorduk…

Ben internette izledi?im filmlerden ö?rendi?im ?eklinde sikini yal?yordum, oldukca ho?una gidiyordu, “Benim ol, sana bitiyorum!” diye inliyordu. Sonra 69 posisyonunu yaparak birbirimizi yalad?k. Ben bo?ald?kça bo?al?yordum. Sonra benim üstüme yatt? ve sikmeye ba?lad?, ama ne sikmekti be, fele?imi ?a??rtt?. Sikerken dolgun Gögüslerimi ?s?r?yor, elleriyle yo?uruyordu. De?i?ik pozisyonlarda, ortalama 7 saat siki?tik ve resmen ‘olamaz bu ?ekilde bir?ey!’ dedim, e?er benim daha vaktim olsayd? kati devam sikerdi beni. Böylesine siki?meye can kurban. Malesef bana a??k oldu, ama ben her kesinlikle e?imi onun icin terketmeyece?imi söyledim. O da, “Yeterki beni sensiz b?rakma, her?ey kabulüm!” dedi. Yakla??k bir y?ld?r beni sikiyor, daha nekadar siker bilemiyorum, fakat onunla siki?ti?ime birgün bile pi?man de?ilim!

Siki?in anas?n? satay?m, zevkin tad?na var?n. Hepinize bol siki?ler!