?

Merhaba arkada?lar, size itiraf?m? götümde müthi? sanc?lar çekerken yaz?yorum. Ad?m Tanju. 30 ya??nda, reklam dünyas?nda çok iyi bir kariyeri olan bir Gay’?m, do?rusu halk diliyle ibneyim. ?yi bir gelir düzeyim var, ?stanbulda ünlülerin oturdu?u bir sokaktaki kendime ili?kin dairemde ya?amaktay?m. Size, Götçülerin Kral? Vahapla ilk tan??mam? ve kendisine çekti?im ilk saksoyu bahsetmek isterim.

Her ?ey, müptelas? oldu?um bu sitede geçenlerde okudu?um, gay öykü den sonras?nda ba?lad?. Önce Ça?da? arkada??m?za sevgilisi onu aldatt??? için geçmi? olsun, ama intikam? aras?nda helal olsun diyorum. Ça?da??n izledi?i yol beni oldukca heyecanland?rd?. Gerçi ben terkedilmi? bir ibne de?ilim, hergün götümü en az bir posta siken bir partnerim var. Ama paral? oldu?um ve ona iyi bakt???m için sikiyor beni. Üniversite ö?rencisi, hem evimde lüks içinde ya??yor, bununla beraber harçl???n? bol miktarda al?yor. Tabi bir de benim gibi ?ahane tertemiz bir götü her gece sikip rahatl?yor.

Yaln?z ben sakso çekmekten pek ho?lanmam. Sakso çekerim de, haftada ayda bir yapar?m, o da sperm yutmamak ?art?yla. Aç?kças? çevremdeki varl?kl? götçü erkekler de bugüne dek bana tam hükmedemedi, öyleki götümü posta posta siken olmad?. Yada, “Al ?u yara?? em! Yala! Yut ibne! Diye, 2 tokat at?p, çat?r çat?r sikenine denk gelmedim. Yani ibneli?imi bana tam ya?atacak bir erke?i hemen hemen bulamad?m. ‘Neden Ça?da??n yapt???n? yapm?yorum? 30 ya??nda ta? benzer biçimde götü olan, tertemiz bak?ml?, 2 laf konu?unca benim diyen adam?n sikini patlayacak gibi kald?ran biriyim. Benim gibi götü aray?p ta bulamayan, 31 çekip ya?ayan o denli aç götçü var ki, yeter ki do?ru yerde, do?ru zamanda olmak laz?m.’ diye dü?ündüm. Bu fikrimi s?rda??m Fatihle payla?t?m. O da bana, “O sineman?n ad? bile yok, Vahap ismiyle ne kadar yol alabilirsin? Hem hastal?k kapma riskin var, ayr?ca 31 sinemas?ndaki sikiciler bizi sikenlere benzemez, hayvanlar Ça?da?a Can?n sakso çekmek istiyor mu? Diye sormam??lar bile, bardak bardak içirmi?ler döllerini. Bilemiyorum ?u demek oluyor ki…” dedi.

Kafaya koymu?tum, asl?na bakarsan ?stiklal de kaç adet 31 sinemas? var ki, bulurum. Bir de yer göstereni k?r?k ibne oldu mu, Vahap beyi buldum demektir, diyerek Cihangirden ko?an ad?mlarla ?stiklale gittim. Birkaç saat sonra yer göstereni ibne olan 31 sinemas?n? buldum. Onlara nas?l ula?t???m? anlatt?m. Yer gösteren bana, “Seni anl?yorum Tanju, oldukça genç ve ho?sun, ayn? Ça?da? ?eklinde, ama ?u an Vahap yok, paral? oldu?un belli bana 100 dolar verirsen Vahap?n yerini söylerim.” dedi. “Al sana 200 dolar!” deyip, Vahap?n ö?len saatlerinde karn?n? doyurdu?u Kelle Paçac?ya uçar ad?mlarla gittim. Lokantaya girince garsona, “Vahap beyle görü?ecektim…” dedim. Garson tam yerini söyleyecekken, biri bö?ürerek, “Bana bir duble daha çek!” diye adeta an?rd?. Garson gülerek, “Vahap i?te o adam!” diye gösterdi. Tam bir ay? kar??mda oturuyordu, ba?r? aç?k, k?ll?, çam yarmas?, as?k suratl? ve oldukca pis bak??l? bir tanesiydi.

Etraf? biraz süzünce öteki oturan mü?terilerden 10-15 ki?inin, travesti, ibnemsi tipler ve Vahap gibi 31 sinemas? müdaimleri olduklar?n? farkettim. Buras? az?l? götçülerin ve potansiyel götverenlerin mekan?yd?. Hemen Vahap?n yan?na gidip, “Merhaba, nas?ls?n?z?” diyerek, kibarca yan?na oturdum. Bana pis pis bak?p, cevap vermedi. “Pardon ben Ça?da??n arkada??y?m, daha geçen hafta sinemada il?kiye girdi?iniz Ça?da?…” derken laf?m? t?kay?p, “Ulan Göto?, ben hergün 4-5 götü sikiyorum. Kimmi? bu Ça?da? ibnesi? Ben mi sikmi?im? Ne zaman sikmi?im? Ne bileyim? Senin derdin ne? Söylesene Göt!” dedi. O s?rada konu?urken avaz avaz ba??rd??? için hepimiz söylediklerini duymu?, kahkahalarla bana gülmeye ba?lam??t?. “Ama vahap bey…” derken tekrar bana, “Ne o sosyeten mi bozuldu? Belli sosyetik bir ibnesin, dikkat et buras? senin götünü üfletti?in mekanlara benzemez Göto?!” dedi.

Anla??lan burda kibarca ‘Götümü sikermisiniz?’ demek sökmüyordu. Hemen aya?a kalk?p tarz?m? de?i?tirdim, “Bana bak Vahap Götçüsü! Derdim götümü siktirmek, koca sikinle hava ataca??na, al kuca??na oturt ta, görelim sikin götdeli?ime yetiyor mu!” diye Vahap? kudurttum. Vahap da bana, “As?l senin götün benim sikime yetmez Göto?!” dedi. Ben derhal kar??l?k verip, “Belki götüm yetmez, fakat param yeter! Beni her sikti?in her gün 1.000 dolar alacaks?n, hemde nakit!” dedim. Ordaki di?er götçüler, “Ooo, o paraya hergün 5 postan var, bizlere gel, bizde bekar?z, biz de erkek götü sikiyoruz!” diye ayakland?lar. Ama Vahap naralar at?p, “O benim lan!” diye hepsini t?rst?rd?. Çok heyecanl?yd?m, tam arad???m hayvan? bulmu?tum. Beni masas?na oturttup, “Bir?ey yermisin?” diye sordu. Zaten le? benzer biçimde sarm?sak ve sirke kokuyordu, “Hay?r.” dedim. “Ben çorbam? içerken masas?n dibine e?il, sikimi a?z?na al bak?y?m, sakson nas?l!” dedi.

“Ne? Nas?l? Bu kadar ki?inin içinde, çorbac?da m?? Hem ben saksoyu pek sevmem…” derken bana, “Merak etme kimse yad?rgamaz, bu çorbac?da fazlaca göt sikilmi?tir, sakso da çalm?yorsan siktir git!” dedi. Fazla seçene?im yoktu, ya Götçülerin Kral? oldu?u söylenen Vahab?n yara??na doyacakt?m, yada züppe ve ince sikli götçülerin sikiyle, hep tatminsiz sikilip, orgazm taklidi yapacakt?m. Vahap a??r bast? tabi ki, e?ilip koca sikini elime ald?m. ?nanamad?m! Sikinin ba?? el bombas? ?eklinde, gövdesi k?ll? a?aç dal?, dibi de bolca k?ll? orman gibiydi. Sikinin damarlar? patlaycak benzer biçimde duruyordu ve ate? gibiydi. Vahap çorbas?n? döke saça içerken, yara??n? a?z?ma verivermi?ti. Kas?klar? le? ?eklinde kokuyordu, ama yara??n? öpmeme, ?slat?p ?slat?p yalamama ve ?s?rmama hiçbir ?ey mani olam?yordu. Dakikalarca sikti a?z?m?. Tam, ‘çorbac?da sakso çekmek nekadar heyecanl? bir ?eymi?’ diye dü?ünüyordum ki, Vahap benim çorbam?, k?saca döllerini f??k?rta f??k?rta bo?altt? a?z?ma. Hiç, ‘Yutmak istermisin?’ diye sormadan bo?az?ma dayad??? sikiyle, a?z?m? açamadan hepsini yutturdu. Dudaklar?ma ta?an birkaç damlay? da sikinin koca ba??yla yedirdi…

Di?er masalardan bizi izleyen travesti ve öteki ibneler, k?skançl?kla, “Seni ?an?l? ibne!” diyerek bana tak?lmadan edemediler. Götçülerin Kral? Vahapla bu ?ekilde tan??t?m dostlar!