?

Slm. Ad?m Bülent (ama bana Ebru denmesinden ho?lan?yorum). 21 ya?lar?nda, yak???kl? say?labilecek bir gencim. Bana talep eder Gay deyin, talep eder Biseksuel, Homoseksuel, E?cinsel, CD Travesti veya ?bne deyin, ben kendimi han?m benzer biçimde hissediyorum.

16 ya??mdan beri, han?m iç çama??rlar? giymeye ve kendime o ?ekilde aynada bak?p, kendimi ok?amaya bay?l?r?m. Evde kimse yokken, Annemin Tanga külotlar?n?, Siyah külotlu çorab?n?, mini ete?ini ve Body’sini giyer, aynan?n kar??s?nda götümü parmaklay?p doygunluk olurdum. Daha sonralar? kendime han?m iç çama??r? ve k?yafetleri almaya karar verdim. Kad?n iç çama??rc?s?na gidip sevgilime al?yormu? benzer biçimde, bir Siyah bir Bordo renkte, saten iki Tanga ald?m. Siyah ve Beyaz Jartiyer ald?m, 2-3 renk silikonlu Sütyen, bir Pembe Babydol, bir ask?l? Siyah saten gecelik ald?m. Oradan ç?k?p kad?n ma?azas?ndan bir iki adet mini etek, bir adet süper mini kot etek, bir tane kalçalar?m?n tam üstüne kadar gelen kot ?ort, birkaç tane Body, k?yafet, çanta falanda ald?m. Tabi makyaj malzemesi ve bir Sar? bir Siyah iki tane de Peruk ald?m. Hemen eve gelip onlar? üstümde denedim. Gündüzleri annem de babam da çalm?? oldu?u için sorun olmuyordu. Aynada makyaj?m? yap?p peru?umu da tak?nca, tam bir a?ifte olmu?tum.

Götümün bekaretini 18 ya??mda kaybettim. Hemde tam kaybettim. Üniversite s?nav?ndan ç?km??t?m ve o yaz kendi ba??ma bir dinlence yapmak istiyordum. Aileme söyledim kabul ettiler. Hemen kendime dinlence giysileri ve 3 çift bikini de ald?m. Sonra banyoya girip her yerimi iyice tra? ettim. Hiçbir yerimde k?l kalmam??t?, tam bir k?z gibi olmu?tum. Daha sonra Antalya’ya gitmeye karar verdim. Art?k kendimi vurdurmak istiyordum. Eskiden de ald???m ve dinlence için yeni ald???m giysileri, makyaj malzemelerimle peruklar?m? ve do?al ki de kremlerimi, bir Çek-Çek’li bavula ve s?rt çantas?na s??d?rd?m, yola ç?kt?m. Otostopla gitmeye karar verdim ve Otobana ç?k?p otostop çektim. Alt?mda düzgüsel dizimin 3 parmak üstünde bir ?ort, üstümde de Ti?ört vard?. S?rt?mda çanta, elimde bavul ba?lad?m otostop çekmeye.

Birkaç dakika sonra bir kamyon durdu, o ?zmir’e gidiyormu? devam etti. ?kinci kamyonda Antalya muadil gelmi?ti. Bindim ve yola koyulduk. Öyle söyle?i muhabbet derken konu sekse geldi. Konu?urken ?öföre bakt?m, yak???kl? 30 ya??nda fizi?i güzel bir tanesiydi, ad? de Tar?k’t?. Bir an içimden (Bekaretimi burada m? versem?) diye dü?ündüm ve bu dü?üncelerdeyken muhabbet s?ras?nda Tar?k elini baca??ma koydu. K?ls?z bulundu?unu görür görmez, “Vaay, bacaklar?n çok güzelmi? yavrum!” dedi. ?çimden (Galiba k?zl???n? b?rak?yorsun tatl?m!) dedim. Tar???n bacaklar?ma iltifat?na ben mahcup bir gülücük att?m. O da “Utanma güzelim, ben bu ?ekilde ?eylere kar?? biri de?ilim, herkes kendi tercihini yapar!” dedi. Ben de te?ekkür edip, ne kadar anlay??l? oldu?unu söyledim.

Biraz daha muhabbetten sonra Tar?k bana, “Ee biz de ne zamand?r yollarday?z!” diyerek zarf at?yordu. Ben de anlamam?? ?eklinde, “Eee? Ne do?rusu?” dedim. Gülerek, “Ne olsun güzelim, bu yarra??n da can? var!” diyerek önünü gösterdi. Önü gerçekten de kabarm??t? ve oldukca da ?i?kin gözüküyordu, aç?k ki fazlaca azg?nd?. Sonra elimi tutup devasa yarra??n?n üzerine koydu ve ben hayat?mda ilk kere ba?ka bir sike bu kadar yak?nd?m. Elimi sikine bast?rd? ve ben de avuçlamaya ba?lad?m. Ben elimle Tar???n ?ortunun üzerinden minik canavar?yla oynuyorken, o da elini taraftan arkama atm??, kalçalar?m? s?k?yordu. Evet götümün k?zl???n? kaybedece?imden art?k ?üphem kalmam??t?. (Madem k?zl???m? kaybediyorum, bari ?an?yla kaybedeyim, üstümü ba??m? giyip makyaj?m? yap?y?m da öle kaybedeyim!) diye dü?ündüm ve “Bir dakika, bu benim ilk defam olacak!” dedim…

O da, “Olsun güzelim, ac?tmadan yapar?z!” dedi. “Yok ondan de?il, ben bunun daha güzel olmas?n? istiyorum. Çantamda makyaj malzemelerim, k?yafetlerim, peruklar?m falan var, onlar? giyinip süsleneyim, erke?ime öle teslim olay?m!” dedim. O da memnuniyetle kabul etti. Çantam? al?p arkadaki dö?ek mahaline geçtim. Çantamdan en sevdi?im iç çama??rlar?m? ç?kard?m, tamamen soyundum, tam giyinecem, perdeyi aç?p arkaya bakt?, “Ooo güzelim, ne kadar güzel ve pürüzsüz bir tenin var öyle!” dedi. Ben de mahcup bir k?z ?eklinde, “Kapat perdeyi be sab?rs?z!” dedim. O da, “Tamam güzelim, fazla bekletim!” dedi. Alt?ma siyah saten ip G-Stringimi, üstüme siyah silikonlu sütyenimi, siyah fileli Jartiyerimi, üstüne de beyaz gömlek, dibine da siyah süper mini ete?imi giydim. Siyah peru?umu da takt?m, onu delirterek bo?altmak ve mutlu etmek istiyordum. Makyaj?m? da yap?p kendime son defa bakt?ktan sonra erke?ime haz?rd?m. Perdeyi açt???mda aynadan beni görür görmez ?ok oldu, baka kald?, az daha kaza yap?yorduk. Hemen arkaya elini uzat?p beni kolumdan yakalay?p ön tarafa çekti ve “K?z sen ne olmu?sun bu ?ekilde!” dedi.

Yerime oturdum, bacak bacak üstüne at?p bir sigara yakt?m. Tam bir orospu gibi oldum diye dü?ünürken, Tar???n da akl?ndan ayn? ?ey geçmi? ki, “Tam bir orospu ?eklinde olmu?sun yavrum!” dedi, hayranl?kla ba?tan a?a??ya beni süzüyordu. Ve daha fazla dayanamad?, elini bacaklar?m?n üstüne koydu ve ok?amaya ba?lad?. “Bir park alan?na gir de senin akl?n? alay?m erke?im!” dedim. O da, “Bir dahaki park alan?na kadar bekleyemem güzelim, al ?unu bir a?z?na da rahatlat beni tatl?m!” dedi. Elimi at?p ?ortunun üzerinden koca yarra??n? avuçlad?m ve Tar??a yakla??p dudaklar?na yumuldum. O da beni ?s?rarak öpüyordu, oldukca azg?n oldu?u belliydi ve nerdeyse ?ortun üstünden elime bo?alacakt?. Ama ben bu an?n tad?n? ç?karmak istiyordum. Tar???n gömle?ini ç?kararak gö?üslerini, boynunu, göbe?ini yalamaya ba?lad?m. Yava? yava? a?a??lara inerek ?ortunu a?a?? çekerek s?y?rd?m. Alt?ndaki Boxerinin üzerinden yara??n? ?s?rmaya, yalamaya baslad?m. Bir eliyle direksiyonu tutmu? bir eliyle de kafama bast?r?yordu.

Sonunda sikini özgürlü?üne kavu?turdu?umda, o kocaman sikin bana nas?l girece?ini dü?ünmeye ba?lam??t?m. En azca 20 santimetre ve çok kal?n bir aletti. E?ildim ve sikinin kafas?n? dillemeye ve yalamaya ba?lad?m. Sikinin kafas?n? a?z?ma sokup yerle?tirip ç?karmaya ba?lad???mda, Tar?ktan da ilginç garip h?r?lt?lar gelmeye ba?lam??, bir eli de benim götüme do?ru gitmi?, götümü parmakl?yordu. Sikinin tamam?n? a?z?ma sokam?yor, hatta yar?s?n? zor al?yordum. Ama sikinin keyfi oldukca güzeldi ve s?cac?kt?. Ben büyük bir i?tahla yara??n? somururken, kafama sonuna kadar bast?r?p, “Geliyorum güzelim, yut hepsini!” demesiyle sikinin kas?lmas? ve a?z?ma bo?almas? bir oldu. Kafamdan bütün gücüyle tuttu?u için kafam? kald?ramad?m ve hepsini yuttum. Tad?n? be?endim, oldukça güzeldi ilk kocam?n hazz?. Daha sonras?nda elini çekip kafam? kald?rd???mda yola devam ediyorduk. Gözleri yar? k?s?k, “Bitirdin beni yavrum, ili?imi kuruttun!” dedi…

10 dakika sonra bir park alan?na sapt?k. Orda ba?ka kamyonlar da vard?. Park edecek yer ararken ba?ka bir ?öförle selamla?t?lar. ?çeride beni de (güzel bir k?z olarak) gördü do?al olarak ki. Neyse biz bir park yeri bulduk ve erke?im konta?? kapat?r kapatmaz, hemen asla konu?madan bana dönerek dudaklar?ma yumuldu ve eli kalçalar?ma indi, “Geç yavrum arkaya yata?a!” dedi. Hemen yata?a geçtim oda arkamdan geldi. Beni yatakta domalt?p arkama geçti ve ete?imi yukar? biriktirerek Tangam? s?y?rd?. Kaymak benzer biçimde götümü dillemeye ve parmaklamaya ba?lad???nda, ben inan?lmaz güzel duygular hissediyordum. Tar?k götümü biraz yalad?ktan sonra, “Ne güzel götün varm??, bunca kad?n? götten siktim, ?erefsizim hiçbirinde böyle tatl? göt görmedim!” dedi?inde beni de fazlaca azd?rm??t?. Götüme hemen sonra iki parma??n? sokmaya ba?lad?. Götümü bir süre parmaklad?ktan sonras?nda, ben onu yat?r?p ?ortunu ve Boxerini ç?kard?m, ç?r?lç?plak kalm??t?. Sikini a?z?ma ald???mda daha tam kalkmam??t? ve ben Saxo çekerken kalkmas? beni ç?ld?rtm??t?. A?z?mda art?k sem sert olmu?tu ve ben halen somuruyordum…

Sonra o beni yatakta dizlerimin üstüne oturtup soymaya ba?lad?. Önce nazikçe gömle?imi ç?kard? ve gö?üslerimi ok?ad?. Sonra ete?imi s?y?r?p kalçalar?m? s?k?yor, ?s?r?yordu. Ben de sütyenimi ç?kard?m. Beni s?rt üstü yat?r?p gö?üslerimi bir müddet emip yalad?ktan sonra yüzüstü çevirdi. Kas?klar?m?n dibine yast?k koyarak götümü yükseltti, önce yara??na sonras?nda da götümün deli?ine tükürüp iki parma??n? birle?tirerek götüme soktu. Biraz sonra götümdeki iki parmak oldu üç parmak ve ben zevkten deliyordum. Götümün deli?ini biraz da olsa geni?letmi?ti, fakat sikinin kal?nl??? beni korkutuyordu. Daha üzerime ç?karak yara??n? götümün deli?ine dayad? ve bast?rmaya ba?lad?. Fakat girmiyordu ve can?m ac?yordu. Yava? olmas?n? söyledi?imde daha yava? bast?rd?, fakat yine ac?yordu. Bir anda yüklenip kafas?n? soktu?unda, ac?yla birlikte içimde f?rt?nalar kopuyordu. Biraz öyleki bekledikten sonras?nda omuzlar?mdan beni kendine çekerek, zorlaya zorlaya hepsini dibine kadar soktu götüme. Ben kafam? yata?a gömmü? ba??r?yordum. Biraz da öyle içimde k?m?ldamadan bekledikten sonra, sikini yava?ça çekip tekrar köküne kadar sokmaya ba?lad?…

Götüm yara??n çap?na al??t?ktan sonra zevk almaya ve zevkten inlemeye ba?lam??t?m. Sikini götümden ç?karmas?n? hiç istemiyordum, “Devam et erke?im, sen benim ilk kocams?n, devam et kocac?m, durma sok sonuna kadar!” diye yalvar?yordum. Tar?k da, “Senin benzer biçimde kar?m olsun 10 Milyar borcum olsun! Mükemmel götün var! Ooohhh darac?k!” diye inleyerek pompalamaya devam ediyordu. Bir süre götümü o pozisyonda siktikten sonra, “Pozisyon de?i?tirelim kocac???m!” diyerek, Tar??? s?rt üstü yat?rd?m ve kuca??na geçtim, yara??n? götümün deli?ine ni?anlad?m ve üzerine oturdum. Bir seferde hepsini içime alm??t?m. Önce yava?, sonra da h?zlanarak üzerinde oturup kalkmaya ba?lad?m. ?nan?lmaz bir zevk al?yordum. Sonra yine pozisyon de?i?tirdik, Tar?k beni köpek pozisyonuna getirerek sikmeye ba?lad?. Bir ara elini sikime att???nda ben dayanamad?m ve bo?ald?m. Tar?k, “Ben de geliyorum kar?c???m!” diye inlemeye ba?lad?. Ben, “Hepsini içime bo?alt erke?im!” der demez volkan ?eklinde içime s?cak döllerini f??k?rtt?. ?kimizde yan bir ?ekilde yata?a dü?tük. Koca canavar içimde küçülmeye ba?lay?nca ç?kard? ve “Yolumuz uzun!” deyip yola koyulmak için giyindik.

Ben ancak ete?imle gömle?imi giydim. Tar?k tam konta?? çevirirken, o selamla?t??? ?öför arkada?? geldi ve “Ya Tar?k ?u senin f?st???n sesi bütün park? inletti valla, bizlere de dü?mez mi?” dedi. Tar?k da, “Bu f?st?k ancak benim Ahmet A?a!” deyip yana??mdan bir makas ald?. Ben de Tar??a bir gülücük at?p öptüm. Asl?nda içimde Ahmet’e de vermek vard?, fakat erke?im izin vermedi. Yola ç?k?nca, yar?m saat sonras?nda bir daha Saxo çekip bo?altt?m erke?imi. Antalyaya varana kadar da her molada sikti beni. Antalya’ya geldi?imizde birbirimizin telefon numaralar?n? al?p ayr?ld?k. Tar?k ?stanbul’a her geldi?inde beni arar, ve bulu?uruz. Beni birkaç kez daha kamyonda sikti, ama daha sonralar? otelde siki?meye karar verdik, tad?na vara vara…