?

Selam k?ymetli arkada?lar. Kar?mla beraber ya?ad???m?z sex maceralar?ndan birkaç tanesini daha önce sizlerle payla?m??t?m. Yakla??k bir ay ilkin kar?mla ya?ad???m?z bu heyecanl? mutlulu?u da sizlerle payla?mak istedik. Günlerden Cumartesiydi, sabah saat 7 gibi uyand???mda kar?m yan?mda herzamanki benzer biçimde ç?r?lç?plak yat?yordu. Kar?m gece yatarken bir?eyler giymeyi hiç sevmez. Kar?m? uyand?rmamaya dikkat ederek yataktan kalkt?m, du?a girdim. Du?umu ald?m, buzdolab?na kahvalt?ya gerekli eksikler için bakt?ktan sonras?nda markete al??veri?e ç?kt?m. Marketten dönerken CD’ciden de birkaç adet Vizyon Filmi ald?m. Eve geldi?imde kar?m halen uyuyordu, onu uyand?rmamaya dikkat ederek kahvalt? masas?n? haz?rlad?m ve gazeteleri okuyarak uyanmas?n? bekledim

Saat 11’e do?ru kar?m tüm ç?plakl???yla salona geldi ve “Günayd?n a?k?m, kahvalt?y? haz?rlam??s?n!” diyerek beni öptü ve “Hadi kahvalt? deneyelim, Fil gibi aç?m!” diyerek masaya oturdu. Ben çaylar? getirdim ve kahvalt?ya ba?lad?k. Kahvalt?dan sonra koltu?a oturup, kahve içmek istedi?ini söylemi? oldu. Ben masay? toplay?p kahvesini yapm?? olup getirdi?imde kar?m gazetelere göz gezdiriyordu. Bana te?ekkür edip, “A?k?m bu gün ne deneyelim?” diye sordu. “Birkaç adet Film ald?m, istersen izleriz.” diyince, “Harikas?n!” dedi. Kahvesini içtikten sonras?nda du? almaya gitti. Yakla??k bir saat sonras?nda vard???nda bütün bak?mlar?n? yapm?? vaziyette koltu?a oturdu (ayr?ca kar?m her zaman bak?ml?d?r). Seçti?i bir Filmi bana verip, “Hadi bunu izleyelim!” dedi. Filmi izlerken bir yandan da ka?lar?n? düzeltiyor, ojelerini yap?yordu. Ak?ama kadar evde tembel tembel oturup Film izledik.

Ak?am saat 19 gibi d??ardan yiyecek söyledik. Yeme?imizi yedi?imizde saat 21 olmak üzereydi. Kar??l?kl? birer kadeh Wiski içerken kar?m, “A?k?m nezamand?r macera ya?am?yoruz, can?m acaip vurdurmak istiyor, hadi giyinip ç?kal?m, belki siki?ecek biri denk gelir!” dedi. Nihayet tekrar kar?m? sikilirken izleyebilecektim, büyük bir sevinçle, “Hadi ozaman!” dedim. Yatakodas?na giyinmeye gittik. Kar?m boyu diz üstünde sona eren, y?rtmaçl?, kolsuz, s?rt? aç?k siyah elbisesini sütyen takmadan giydi. Alt?na da dizboyu siyah fileli çoraplar?n? ve siyah tangas?n? giymi?, hafifçe te bir makyaj yapm??t?. Ben de haz?rd?m. Üzerine montunu alarak, “Hadi ç?kal?m!” dedi. Ve Taksime do?ru yola ç?kt?k. Saat 23 gibi arabam?z? parkettik ve her vakit gitti?imiz mekanlardan birine girdik. ?çkilerimizi al?p e?lenmeye ba?lad?k. Her?ey oldukça güzeldi, ama kar?m?n siki?ece?iuygun birisi yoktu. Bu duruma kar?m?n can? s?k?lm??t?. Saat 03 ?eklinde mekandan ç?k?p arabam?za do?ruyürümeye ba?lad?k…

Havan?n so?uk olmas?ndan ötürü sokaklar oldukca tenhayd?. Kar?m, “?una bak yaa, sokakta bile siki?ecek kimse yok!” diye çocuk benzer biçimde söyleniyordu. O s?rada bir “Hi?ttt!” sesiyle irkildik, etraf?m?za bak?nd?k, kimseyi göremeyince yürümeye devam ettik. Tekrar ayn? sesi duyduk, “Yukar?ya bak?n!” diyordu. Ba??m?z? yukar? kald?rd???m?zda, bir binan?n üçüncü kat?n?n penceresinden genç bir erkek, “Heyy, macera ar?yorsan?z yukar? gelin, evde yaln?z?m, me?rubat bir?eyler de var!” diyordu. Kar?mla birbirimize bakt?ktan sonra, kar?m bana ba??yla, ‘hadi ç?kal?m’ der benzer biçimde i?aret etti. “Tamam geliyoruz!” diye seslendim çocu?a. Çocuk ta içerden otomati?e basarak apartman?n d?? kap?s?n? açt?. Merdivenlerden ç?karken kar?m, “Hayat?m külotumu menfaat ve cebine koy!” dedi. Ç?kard?m ve cebime koydum. 3. Kata ç?kt???m?zda elinde bira ?i?esiyle, üstünde ?ortu ve ti?örtü olan, uzun saçl? bir genç kap?da bekliyordu. “Ho? geldiniz, buyrun!” diyerek içeri çay?r etti. “Ho? bulduk!” diyip içeri girdik…

?çerde mumlar?n yand??? lo? bir ortam vard?. Kar?m WC’yi kullanmak istedi?ini söylemi? oldu. Çocuk WC’yi kar?ma gösterip, içeri geçtik. Ne içmek istedi?imi sordu. Bira içebilece?imi söyledim, oturdum. Bana bir ?i?e bira getirdi ve k?sa bir tan??ma fasl?ndan sonras?nda söyle?i etmeye ba?lad?k. Derken kar?m geldi ve montunu ç?kar?p koltu?un üzerine b?rakarak yan?ma oturdu. Kar?m da Kaanla tan??t?ktan sonras?nda benim biramdan bir yudum ald? ve “Çok ho? ve s?cak bir ortam…” diyerek sohbete kat?ld?. ?kinci biralar?m?z? içerken kar?m oturmu? oldu?u yerde yay?lmaya ve güzelliklerini cömertçe sergilemeye ba?lad?. Kar?m?n bu hareketleri beni oldukca tahrik ediyordu. Bir ara bacaklar?n? dizimin üstüne kald?r?rken her yerinin görünmesine ald?r?? etmeden, bana, “Ayaklar?ma masaj yap hayat?m!” dedi. Kar?m?n ayaklar?na masaj yaparken hem de kar?m?n bacaklar?n? da ok?uyordum. Bu arada kar?m?n elbisesi tamamen s?yr?lm?? ve Kaan?n bak??lar? da kar?m?n bacak aras?na odaklanm??t?…

Bir ara ben de WC’ye gitmek için izin istedim. WC’den geri döndü?ümde kar?m?n ayaklar? Kaan?n dizlerinin üstündeydi ve Kaan kar?m?n ayaklar?na masaj yap?yordu. Ben eri?ince kar?m, “Bana bir sigara yakarm?s?n hayat?m.” dedi. Sigaras?n? yak?p verince, “Bira da getir kocac???m!” dedi. Kaan, “Abi buzdolab?nda so?uk bira var!” dedi. Ben mutfa?a gidip bira al?p geldim ve kar?ma vererek kar??lar?na oturdum. Kaan kar?m?n ayaklar?na masaj yapmay? b?rakm??, eli kar?m?n ap??aras?nda dola??yordu. Kaan müsade istercesine bana bak?nca, ben de ba??mla ‘s?k?nt? yok’ anlam?nda i?aret verdim. Bunun üzerine Kaan kar?m?n bacaklar?n?n aras?na kafas?n? yerle?tirip am?n? yalamaya ba?lad?. Kar?m, “Mmmmhhhhhh!” diyerek gözlerini kapad? ve am?n?n yalanmas?ndan ald??? zevkin tad?n? ç?kar?yordu. Yakla??k 5 dakika sonras?nda kar?m beni yan?na ça??r?p, “Soy beni kocac???m!” dedi. Ben kar?m? soyarken Kaan da bir ç?rp?da soyundu ve yara??n? kar?m?n a?z?na verip yalatmaya ba?lad?. Ben tekrar yerime geçip izlemeye devam ettim. Harika bir manzaraya bak?yordum, kar?m Kaan?n yara??n? ta??aklar?n? yalayarak Kaan? ç?ld?rt?yordu.

Sonra Kaan kar?m? koltu?a yat?r?p sevi?meye ba?lad?lar. Kar?m?n zevk ald???n? izlemek müthi? güzeldi. Öpü?ürlerken kar?m bacaklar?n? ay?rm??, Kaan da yara??n? kar?m?n am?na sokup ç?kartmaya ba?lam??, kar?m da inlemeye ve “Harikas?n Kaan!” demeye ba?lam??t?. Bir vakit sonra yer de?i?tirip Kaan koltu?a oturdu, kar?m da s?rt? bana dönük vaziyette Kaan?n kuca??na oturup, eliyle Kaan?n yara??n? am?na sokup, sikinin üzerinde oturup kalkmaya ba?lad?. Kar?m fazlaca geçmeden ç??l?klar atarak bo?alm??, am?ndan akan sular Kaan?n ta?aklar?na kadar süzülmü?tü. Kaan kar?m? o pozisyonda biraz siktikten sonra kar?m? kald?r?p yüzü bana dönük vaziyette yine kuca??na oturtup sikmeye devam etti. Kaan kar?m?n am?na kökledikçe, kar?m da bana, “A?k?m oldukca güzel, harika sikiyor bu çocuk, iyi ki gelmi?iz!” diyordu. Ben de, “Evet a?k?m, görüyorum, keyfini ç?kart!” diyerek kar?ma onay veriyordum…

Bir süre sonras?nda Kaan, “Bo?alaca??m…” deyince, kar?m sikin üzerinden kalk?p a?z?na ald? ve emmeye ba?lad?. Kaan da daha fazla dayanamay?p kar?m?n a?z?na bo?almaya ba?lad?, bo?al?rken de bö?ürüyordu. Kar?m bir damlas?n? ziyan etmeden hepsini yuttuktan sonra, bana, “Buraya gel!” dedi. Kar?m?n yan?na gidince beni öpmeye ba?lad?, dudaklar?m? kemirircesine öpüyordu. Bir zaman yak?c? bir ?ekilde öpü?tükten sonras?nda kar?m banyoya gitmek için kalkt?, Kaan da pe?inden gitti. Ben de soyunup koltu?a oturdum ve onlar?n gelmesini beklemeye ba?lad?m. Az sonra kar?mla Kaan el ele geldiler, biri sa??ma biri soluma oturup bira içmeye ba?lad?k. Kar?m huzurlu durmuyordu, eli sikimde ta?aklar?mda geziniyor, sikimi 31 çektirir ?eklinde az az s?vazl?yordu. Kar?m?n içti?i bira bitince, “Hadi a?k?m ?imdi de sen sik beni!” dedi. Ben aya?a kalk?p kar?m?n yüzü Kaan?n sikine gelecek halde domaltt?m ve arkadan am?na yerle?tirip sikmeye ba?lad?m. Kaan da inik sikini kar?m?n a?z?na vermi? yalat?yordu. Kaan?nki yava? yava? canlanm??t?…

Yakla??k be? dakika kar?m? o pozisyonda siktikten sonra, “Aç a?z?n?!” diyerek kar?m?n a?z?na verdim ve a?z?na bo?ald?m. Kar?m hepsini yuttuktan sonras?nda Kaan?n kuca??na geçti, Kaan? öperken yara??n? de eliyle am?na yerle?tirip tekrar siki?meye ba?lad?lar. Ben yeniden oturdum ve bira içerek kar?m?n sikili?ini seyretmeye ba?lad?m. Bu arada da sikimle oynuyordum. Sikim azar azar sertle?ince yerimden kalk?p, Kaan kar?m?nam?n? sikerken ben de kar?m?n göt deli?ini yalamaya ba?lad?m. Kar?m ald??? zevkle kudurmu? gibi ç??l?klar at?yordu. Elimle sikimin ba??n? kar?m?n göt deli?ine sokup sokmaya ba?lad?m. Tamam? girinceye kadar Kaan biraz bekledi. Sonra Kaanla beraber bir ritim tutup kar?m? am?ndan ve götünden sikmeye ba?lad?k. Kar?m?n am?na ve götüne ayn? anda yarak girip ç?kt?kça, “Sikin beni, daha sert sokun, parçalay?n beni!” diyerek bizi co?turuyordu…

Kaan daha çok dayanamad? ve yara??n? kar?m?n am?ndan ç?kar?p kendi üstüne bo?ald?. Ben kar?m? götünden sikmeye devam ederken, kar?m da Kaan?n döllerini yal?yordu. Ben de kendimi fazla tutamad?m ve sert bir hareketle kas?klar?m? kar?m?n kalçalar?na yap??t?r?p götüne bo?almaya ba?lad?m. Çok güzeldi, sikim inene kadar içinde bekledim, sonra kendili?inden Flop diye ç?kt?. Kar?m dönerek, “Harikas?n kocac???m!” dedi ve sikimi a?z?na alarak, sikimden ç?kmakta olan bir iki damla dölü yalad?. Kaan banyoya gitmi?ti. Kar?m bana, “Gidelim mi art?k a?k?m?” diye sordu. Ben de saate bakt?m, “Sen bilirsin a?k?m, saat sabah?n alt?s? olmu?…” dedim. Kaan banyodan gelince kar?m banyoya gitti. Kar?m ç?kt?ktan sonras?nda ben du? almaya gittim. Geri geldi?imde kar?m bir baca??n? koltu?un koluna atm??, bacaklar? ayr?k otururken, bir aya?? ile de Kaan?n sikini ok?uyor ve bununla beraber da bira içiyorlard?.

“Biz gidelim art?k…” diyince, Kaan, “Gitmeyin, bu gece burda kal?n, asl?na bakarsan sabah oldu ve alkollüsünüz, yatacak yer ve yatak var!” dedi. Kar?m da, “Gidebilecek durumdaysan gidelim a?k?m.” dedi. Kaan, “Gitmeyin lütfen…” diyerek hemen kalkt?, oturdu?u koltu?u aç?p dö?ek haline getirdi. ?çerden pak çar?af getirdi yayd? ve “Hadi ama, kal?n lütfen…” dedi. Kar?m Kaan?n sikinin yine canland???n? görünce, “Peki gitmiyoruz!” dedi ve oturduk, bira içmeye, sohbete devam ettik. Bu arada kar?m Kaan?n yara??n? ok?uyordu, iyice sertle?ince koltukta domalarak Kaan?n sikini yalamaya ba?lad?. Kar?m?n domalm?? haldeyken arkadanam?n?n görüntüsüne dayanamay?p ben de kalkt?m ve kar?m?n am?n? yalamaya ba?lad?m. Kar?m?n am? çok güzel kokuyordu. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum, kar?m a?z?ma bo?al?rken Kaan da kar?m?n a?z?na bo?ald?. Kar?m Kaan?n döllerini yalay?p yuttuktan sonra, “Hadi beyler hepimiz yatmaya!” deyip Kaan? odas?na gönderdi. Biz de yata?a girdik. Kar?m s?rt?n? dödü ve yatt?. Ben daha bo?almam??t?m, ard?ndan kar?ma sar?ld?m ve sikimi uyuklayan kar?m?n am?na yerle?tirip pompalamaya ba?lad?m. Birkaç dakika sonra kar?m?nam?na bo?al?p, sikim am?ndayken ben de uyumu?um.

Ö?leye do?ru uyand???m?zda Kaan daha uyuyordu, onu uyand?rmadan giyindik. Kendisine, birlikte geçirdi?imiz güzel gece için te?ekkür etti?imizi belirten bir not yaz?p, ya?ad???m?z bu güzel maceran?n mutlulu?uyla evimize gittik.