?

Selam Erotik Hikaye severler, ben Selda. Almanyada Bremende oturuyorum. Evleneli 14 y?l oldu. Kocam 42 ya?lar?nda. Kocamla sex hayat?m?z ba?larda fena de?ildi, do?rusu kocam hastalan?ncaya kadar. ?eker hastas? olan kocam?n art?k siki kalkm?yor ve erkeklik görevini yerine getiremiyordu. Durum böyle olunca da kocam amc???m? yalayarak ve parmaklar?yla benim orgazm olmam? ve bo?almam? sa?l?yordu. Kocam üzülmesin diye ona hiç bir?ey belli etmiyordum, fakat can?m hep yarak istiyordu, asla bir?ey bana yara??n verdi?i tad? vermiyordu.

Bir gece yatakta kocam yine am deli?imi parmaklarken, sanki derdimi anlam?? benzer biçimde bana, “A?k?m can?n asla mi reel yarak istemiyor? Birini bulal?m sana, seni erkek ?eklinde siksin doygunluk etsin!” dedi. Kocam?n bu sözüne ?a??rm??t?m, ilkin ne diyece?imi bilemedim, sonra beni deniyor diye dü?ündüm ve “Sen manyakm?s?n? Ne dedi?ini kula??n duyuyor mu? Kimseyi istemiyorum, ben senle mutluyum!” falan dedim ve mevzuyu kapatt?m. Fakat kocam bunu sürekli dile getiriyordu art?k, “Kar?c???m gençsin güzelsin, benim yüzümden yara?a doyamad?n, istersen beni bo?a ve siki kalkan genç biriyle evlen!” falan diyordu. Ben de onu oldukça sevdi?imi, her?eyin sex olmad???n? falan söylüyordum. Ama kocam ?srarla, “Sana birini bulal?m!” diye devam ediyordu. Ben de her seferinde, “Saçmalama, olmaz öyleki ?ey!” diyor kapat?yordum konuyu.

Am?ma yarak girmeyeli aylar olmu?tu. Kocam yeniden bir gece amc???m? yalarken inan?n fazlaca azm??t?m. Yata??n ba?ucunda duran Deodoranta uzand?m ald?m ve kocama verdim, “Al bunu sok am deli?ime!” dedim. Kocam am?ma Deodorant? yerle?tirip ç?kar?rken ben de gözlerimi kapat?p, am?ma gerçek yarak giriyormu? gibi hayal kuruyordum. Kocam, “Bu güzel am daha çok yaraks?z duramaz a?k?m, bu ama gerçek yarak laz?m, canl? canl?, diri diri bir yarak laz?m ve bunu ben istiyorum, ben senin erkek gibi siki?meni isterim, senin yarakla tatmin olman? ve bo?alman? isterim, e?er bu iste?imi yapmazsan senden ben bo?anaca??m!” deyince beynimden vurulmu?a dönmü?tüm. Kocama ?a?k?n ?a?k?n bakarak, “Sen iyisin demi? Ne yapmak istiyorsun? Ben bununla da mutluyum!” dedim. Kocam da, “Can?m kar?c???m, seni oldukça seviyorum ve senin mutlu olman? isterim, sen sadece sex için, e?eysel doyum için bir ba?kas? ile siki?eceksin, sen tekrar benim kar?ms?n, sen yine benim ba??m?n tac?s?n!” diyerek beni öpüyordu.

Bakt?m kocam beni bir ba?kas?na siktirme konusunda çok ciddi, “Nas?l olacak peki?” dedim. Kocam da, “Her ?eyi dü?ündüm ben, Hakanla siki?eceksin!” diyince, “Neeeeee?” diye gözlerim aç?lm??t?. Hakan kocam?n karde?i, ?u demek oluyor ki kayn?m. 22 ya??nda, yak???kl? ve bana yenge diyen biri. Duydu?uma iyice güvenilir olmak için, “Bizim Hakanla m? do?rusu?” dedim. “Evet, karde?imle siki?eceksin! Karde?im dururken seni neden bir ba?kas? siksin ki?” dedi?inde donup kalm??t?m. Bu arada kocam yine amc???m? yalamaya ba?lam??t?. Hem yal?yor, bununla birlikte konu?uyordu, “Hakan sikecek seni, karde?imin koynunda doyum olacaks?n…” diye. O anda hiç bir?ey dü?ünmüyordum, ?a?k?nd?m sadece. Kocam, “Seni karde?ime siktirece?im!” diye diye yar?m saate yak?n yalad? am deli?imi. Ben de kayn?m?n sikini hayal ederek bo?alm??t?m…

Kocamla kayn?m beraber çal???yorlar, kendi i?leri. Ertesi sabah kahvalt?dan sonras?nda kocam i?e gidince ben kafamdan kayn?m? atam?yordum birtürlü. Kayn?m fazlaca yak???kl? biri, fakat o güne kadar onunla böylesi bir?ey asla dü?ünmemi?tim, karde?im ?eklinde gördüm hep. Keyif çay?mla birlikte sigara içmek için pencereyi açt???mda, erke?imin benim arabam? götürdü?ünü farkettim. Kocama telefon açt?m ve niçin benim arabamla gitti?ini sormu? oldum. Kendi arabas? çal??mam??, ondan benimkiyle gitmi?. “Sana araba m? laz?md??” diye sordu. “Evet, günüm var ögleden sonras?nda, oraya gidece?im.” dedim. Kocam da, “Tamam ben Hakan? yollar?m, o götürür seni! Ak?am konu?tuklar?m?z? da unutma a?k?m, çocu?a yak?nl?k göster, ufaktan ufaktan ba?tan ç?karmaya ba?la!” dedi. Telefonu kapat?nca, kendi kendime, Neden yapmayay?m ki, madem kocam da istiyor, hem koç ?eklinde delikkanl?… diye dü?ündüm ve içimde yine alevlenen cinsellik iste?i ile haz?rlanmaya ba?lad?m…

Aynaya daha sevinçli bak?yordum. Banyoya girdim ve her yerimi tra?lad?m, bilhassa am deli?imi kaymak ?eklinde yapt?m. Kayn?m? dü?ünerek am?m? ok?ay?p orgazm olduktan sonra du?umu ald?m ve ç?kt?m banyodan. Saçlar?m? yapt?m, k?sa dar ete?imi giydim, en güzel parfümümden bolca döktüm üstüme ve kayn?m? beklemeye ba?lad?m. Derken a?a??dan zili çald?, “Yenge benim, hadi in, arabada temenni ediyorum.” dedi. Ben de, “Yukar? gel, daha erken, birer kahve içelim de öyleki ç?kar?z!” dedim. Arabay? park edip yukar? ç?kt?. Kap?y? açt???mda, “Oooo yenge, bu ne hal, fazlaca sexy görünüyorsun, dü?üne gidiyorsun desem ö?len vakti dü?ün mü olur?” diye keyifle içeri girdi. Kahvesini verdim, kar??l?kl? içerken i?yerinde i?ler iyi mi gidiyor falan konu?urken, kayn?m?n gözleri devaml? bacaklar?ma tak?l?yordu. Bu güne kadar hiç dikkat etmemi?tim, ama pantolonun önü de bir hayli ?i?kin duruyordu. Ben de yava? yava? bacaklar?m? aç?yor, gülücükler at?yordum…

Kahvelerimiz bittikten sonra kayn?m, “Yenge ç?kal?m da seni gidece?in yere götüreyim, geç kal?rsam abim bana k?zar.” dedi. Evden ç?kt?k, yola koyulduk. Arabada parfümümün kokusu her yeri sarm??t?. Çakt?rmadan bak?yordum ve kayn?m?n önünün gittikçe kabard???n? hissedebiliyordum. Kayn?ma, “K?z arkada??n, sevgilin var m??” diye sordu?umda, “Aman yengeee, tekrar ba?lama, ben daha evlenmek istemiyorum!” dedi. Ben de, “Sadece k?z arkada??n var m? diye sordum, evlen mi dedim sana?” diyerek güldüm. Kayn?m da gülerek, “Yenge kaç tane istiyorsun? Biliyorsun buras? Almanya, ayakkab? de?i?tirir gibi sevgili de?i?tiriyorum!” dedi. Ben de ?akas?na, “Bana baak, sak?n gavur k?zlar?ndan çocuk mocuk yapay?m deme haa!” dedim. Kayn?m, “Merak etmeyin yav, Alman k?zlar?yla ancak e?leniyorum, iyi bir Türk k?z? buluncaya kadar evlemem!” dedi. “Peki, nas?l birisini istiyorsun?” diye sormu? oldum. O da, “Senin benzer biçimde sexy olsun yenge!” dedi. “Can?m benim!” deyip kayn?m?n yana??n?n duda??na yak?n yerine bir öpücük kondurdum.

Bu arada günün yap?laca?? evin önüne gelmi?tik. Kayn?ma, “Çok kalm?yaca??m asl?na bakarsan, ben seni arar?m, gelir beni al?rs?n!” dedim ve arabadan indim. Ben apartmana girene kadar kayn?m gitmedi, kesin arkamdan kalçalar?m? izlemek için durdu. Kayn?m? etkilemi?tim :)) Yukar? ç?kt?m, günün yap?ld??? eve girdim. Sohbet mohbet, çayd? pastayd? derken, bir müddet sonra kocam arad? beni, “Nas?ls?n can?m, iyi misin?” diye soruyordu. Ben de, “Evet iyiyim, gündeyim, birazdan Hakan gelip alacak beni.” dedim. Kocam, “?yi iyi a?k?m, dediklerimi unutma sak?n!” diyerek telefonu kapad?. Gün daha devam ederken ben izin istedim. Arkada?lar, “Ne o ya, daha erken!” falan dedilerse de, ben kayn?m? arad?m gelsin diye. Akl?m kayn?m?n yara??ndayd?, onu içime alacakt?m, dü?ündükçe am?m ?slan?yordu, aylard?r yanan am?m sanki iflas etmi?ti ve sikilmek istiyordu…

Kayn?m gelip telefonumu çald?rd?. Hemen indim a?a??. “Yenge oldukça kalmad?n?” dedi. Ben de, “Amaan, uyuz kar?lar, hep ayn? ?eyler, s?k?ld?m! Ama bir ihtimal sen beni güzel bir yere, bir?eyler içmeye götürüsün?” dedim. “Tamam yenge, iyi bir yer biliyorum, gidelim, fakat fazla durmayal?m yoksa abim k?zar bana.” dedi. “Ne k?zacak? Benlesin! Ben birazdan abini arar söylerim, yoksa beni atlatmak için mi öyle diyorsun?” dedim. “Yok be yenge, senle birlikte saatlerce kalabilirim, fakat abimi biliyorsun!” diye güldü. Güzel bir Cafeye götürmü?tü beni. Birer duble Wiski ?smarlad?k, içeceklerimiz geldi. ?çerken ben bilhassa dirseklerimi masaya koyup öne do?ru e?iliyordum. Gö?üs dekoltem de aç?kt? esasen, kayn?m?n gözü memelerime tak?l?yordu sürekli. ?kinci dubleleri içerken ben laf? erke?imin ?eker hastal???na getirmi?tim. Kayn?m da, “Evet yenge, abim oldukça asabi oldu bu aralar.” dedi. Ben de, “Biliyormusun as?l asabi olma sebebini?” dedim. Kayn?m da, “Nedir yenge?” dedi. “Çünkü abinin art?k ?eyi…” dedim ve sustum.

Kayn?m, “Anl?yorum yenge, tabip abime demi?ti esasen, zaman içinde erkekli?ini yitirebilirsin diye.” diyince, gözlerim gözlerine tak?lm??t?. Bir iki dakika susukun bir ?ekilde birbirimizin gözlerine dal?p gittikten sonra kayn?m, “Sana da üzülüyorum yenge, bu genç ya?lar?nda…” dedi. Ben de, “Olsun, ben abini seviyorum, kesinlikle o benim kocam. Ama madem laf aç?ld?, konu?uyoruz, birtak?m ?eyler daha anlataca??m, fakat bak aram?zda kalacak ne olursa olsun, söz mü?” dedim. “Evet yenge, söz!” dedi. “Abin benim bir ba?kas? ile yatmama bile raz?!” dedim. Kayn?m, “Neee!!!” diye afallad?. “Valla raz?, hatta çok istiyor, ama ben istemiyorum, ?u sebeple abini seviyorum!” dedim. Kayn?m, “Yenge abim de seni dü?ündügü için istiyor bunu bence.” dedi. “Evet beni dü?ündü?ü için do?al, fakat ben bir ba?kas? ile yapamam ki…” falan dedim. Tam o s?rada kocam arad?, ben de, “Hakana el koydum bugün, çocu?a k?zma!” dedim. Kocam da, “Hadi seni göreyim, bu i?i yap bugün!” dedi ve kayn?m? istedi telefona. Kayn?ma, “Fazla i? yok ?u anda, gelmene gerek yok, yengeni gezdir, e?lendir, yengenin gönlünü yap!” dedi…

Birer duble daha içip ç?kt?k Cafeden. Evin önüne geldi?imizde kayn?m, “Yenge görü?ürüz!” dedi. Ben de, “Yukar? gelsene can?m, konu?al?m biraz daha!” dedim. “Tamam yenge!” deyip arabay? parketti ve yukar? ç?kt?k. Merdivenlerden ç?karken tekrar kalçalar?m? seyredece?ini bildi?im için azar azar ve götümü k?v?ra k?v?ra ç?kt?m. Eve girince kocam?n Wiskilerinden birini aç?p birer duble doldurdum. Benim gözüm onun kabar?k yara??ndayd?, onun gözleri de gö?üslerimle bacaklar?m?n içinde geziniyordu. Biliyordum, kayn?m da o anda benle siki?mek istiyordu, ama nas?l ba?layacakt?m, onu bilmiyordum. “Hakan…” dedim. “Evet yenge?” dedi. “Ben…” dedim. “Evet yenge?” dedi, a?z?mdan ç?kacak kelimeleri heyecanla bekliyordu. “Biliyormusun…” dedim, fakat tak?l?p kalm??t?m, bir türlü nas?l söylece?imi bilemiyordum, numaradan a?lamaya ba?lad?m…

Kayn?m derhal yan?ma geldi oturdu, “Yenge ne oldu, neden a?l?yorsun?” diye beni teselli etmek için. Ben cevap vermeden ba??m? omzuna koydum. Mis gibi kokusu vard?. Birden ba??m? kald?rd?m, “Hakan beni öp!” dedim ve dudaklar?na yap??t?m. Kayn?m ?a??rm??t? ama yine de öpüyordu beni. 5 dakika kadar alev ate? bir biçimde öpü?tükten sonra, “Yengeni bir ba?ka erke?in sikmesini istermisin?” diye sormu? oldum. “Hay?r! Asla!” dedi. “Ozaman sen sik beni, beni sen doyum et, beni ba?ka adamlar?n kollar?na itme!” dedim. Kayn?m salm??t? kendini, “Yengemmm benimmm! Ben varken sana erkek sinek bile kondurmam!” diyerek boynumu bo?az?m? öpüyor yal?yordu art?k. Yava?ça elini memelerime att???nda benim de kalbim küt küt at?yordu. Memelerimin ucu dipdiri, ta? benzer biçimde olmu?tu. ?kimiz de fazlaca heyacanl? ve bir okadar da ürkektik. Bir vakit bu ?ekilde sevi?tikten sonra birden kayn?m?n kuca??na ç?kt?m oturdum ve bluzümü soyunup sütyenimi ç?kar?p att?m, memelerimi kayn?m?n a?z?na verdim. Kayn?m memelerimi öpüp yalay?p emerken ben de saçlar?n? ok?uyordum. Ete?im s?yr?lm??, bacaklar?m onun belindeydi…

Sonra birden beni kucaklad? ve yatak odas?na götürdü, yava?ça yata?a b?rakt?. Art?k konu?muyor, sadece sevi?iyorduk. Elleri memelerimi yo?ururken, dudaklar? duda??mda, dili a?z?m?n aras?nda öpü?üyorduk. Yava?ça elini kaygan ve ate? benzer biçimde yanan amc???ma götürdü. Am?m?n sular? tanga külodumu bile ?slatm??t?. Önce ete?imi çekip ç?kard?ktan sonra tangam? çekti ç?kard? bacaklar?mdan. Külodumu yüzüne götürüp kokusunu içerisine çekti, “Ohhhh mis benzer biçimde kokuyor!” deyip kenara b?rakt?ktan sonras?nda amc???ma e?ildi. Dilini am?ma de?dirdi?i an heyecandan ölecek benzer biçimde oldum. Kayn?m ustaca yal?yordu am?m?. Am?m?n dudaklar?n? vantuz benzer biçimde a?z?na çekiyor, dilini amc???m?n deli?inden içeri itiyordu. Am?m? yalarken durmadan, “Offff yengem, yerim ben senin am?n?!” diye m?r?ldan?yordu. Kayn?m beni a?z?yla bo?altt?ktan ve am?m?n sular?n? yalay?p yuttuktan sonras?nda, marifetli a?z?n? biraz daha a?a??lara kayd?r?p, “Süpersin yengemmm, mis ?eklinde kad?ns?n!” diyerek göt deli?imi öpüyor, dilini büzü?üme sokuyordu. Kocam da iyi am yalard?, ama daha hiç götümü yalamam??t?.

Art?k dayanam?yordum, birden do?ruldum ve kayn?m?n elbiselerini parçalarcas?na ç?kard?m. Boxerini de ç?kard???mda damarl? ve fazlaca iri yara?? ta? gibiydi. Eee, 22 ya??nda, sa?l?kl? genç siki tabii, öyleki de olmas? gerekiyordu! Hemen sikine yumuldum ve dakikalarca yalad?m emdim sikini. Bir an ilkin bu muhte?em siki içimde istiyordum. “Koçum hadi art?k beni sikmeni istiyorum, ne olur sik beni art?k!” dedim. Kayn?m beni s?rt üstü uzat?p üzerime yana?t?. Dudaklar?m? öperken alttan da yara??n?n mantar benzer biçimde ba?? yava?ça içime girmi?ti. Uzun zaman olmu?tu amc???ma yarak girmeyeli, zevkten ç?lg?n gibiydim, sanki ilk kez sikiliyor ?eklinde heyecanl?d?m. Kayn?m?n o kal?nca damarl? kütük ?eklinde yara?? am?m? yararak ilerlerken ben de zevkten inliyordum. Hepsini yerle?tirip ta ta?aklar? am?m?n dudaklar?na de?di?inde, yara??n?n ba?? da mideme bask? yap?yordu…

Birkaç saniye sonra kayn?m a??r a??r sokup ç?karmaya ba?lam??, sonradan da h?zlanm??t?. ?ki dakika geçmeden ben yeniden bo?alm??t?m. Kayn?m ise pompalamaya devam ediyor, ben ç?ld?r?yordum, “Sik erke?im, can?mm benimm, ohhhhhh beeeee ne kadar güzel bir?ey buuu! Sikicim, erke?im, sik yengeni, bir ba?kas?na siktirme bu am?, ben sizin am?n?z?m, koçummm benimmm, ohhhhh!” diye inliyordum. 15 dakika daha am?m? pompalad?ktan sonra kayn?m birden kas?ld? ve öylece durdu. Kesik kesik f??k?r?yordu dölleri içime. Son damlas?na kadar bo?alm?? ve üzerimden inip yan?ma uzanm??t?.

Biraz dinlendikten sonra, “Yenge, bu yapt???m?z do?ru muydu?” diye tereddütünü dile getirdi. Ben de dudaklar?na yap??t?m ve “A?k?m sen yapmasan ba?kas? sikecekti, ben bu evin am?y?m, sizin am?n?z?m, tabiki sen sikeceksin!” diyerek öpüyordum. Biraz öpü?tükten sonra elimi yar? canl? yara??na att?m ve ok?amaya ba?lad?m. Sonra da e?ilip a?z?ma ald?m. Emerken siki a?z?mda büyümeye ba?lam??t?. Kayn?m, “Yengemm benimmm, harikas?n sennn…” diye m?r?ldan?yordu. Kayn?m?n yara?? tekrar k?vama gelmi?ti. Domald?m bu sefer, istiyordum ki o koca sik am deli?ime arkadan girsin. Kayn?m da çekingenli?ini atm??, art?k ustaca düdüklüyordu am deli?imi, ben de siki?in tad?n? s?n?rs?zca al?yordum. Aylard?r sikilmeyen am?m, kayn?m?n, genç sikicimin yara?? ile co?mu?tu, “Hakan?mm, sik beni koçummm, doyur yengeni!” diye kayn?m?n alt?nda zevkten k?vran?yordum…

Aylard?r yaraks?z kald?ktan sonras?nda, siki?in ve yara??n tad?n? kayn?mla yine alm??t?m. Art?k nerdeyse hergün kayn?mla siki?iyorum. Bunu bana ya?atan anlay??l? kocama te?ekürler ediyorummm :))