?

Herkese slm arkada?lar, ben Ömür, 38 ya??nda ve 1,75 boyunday?m, evli biriyim. Sizlerin göndermi? oldu?u sex hikayelerini büyük zevkle okuyorum, hepinize te?ekkürler. Ben de bir cinsellik an?m? yaz?p, sizlerin de ho? zaman geçirmenizi istedim.

Yaz?n e?imle tatil için Sivasa, kayn?mlara gittik. Ho? be?, hal hat?r, gezmeler derken 1 hafta geçmi?ti. Kayn?m resmi dairede çal???yor, kar?s? da evhan?m?, geçinip gidiyorlar. Ak?am evde TV seyrederken kayn?m, “Eni?te yar?n al??veri? merkezinde büyük indirim varm??, TV’ler yar? fiyat?na, yar?n ablamla gidip bana bir 106 ekran HD LCD TV al?rm?s?n?z?” dedi, ben de, “Olur!” dedim. E?im derhal, “Ben anlamam, Hülya ile gitsinler, Hülya be?ensin als?n!” dedi. Bu arada Hülya kayn?m?n kar?s?, 27 ya??nda, minyon tipli, 50 kilolarda, sar???n, beyaz tende, güzel bir kad?nd?r. Hülya da, “Abla çocuk ne olacak?” dedi. Hülyan?n bir çocu?u var ve hemen hemen 1 ya?lar?nda. E?im, “Çocu?a ben bakar?m, siz gidin al?n!” dedi. E?imin bu teklifini onaylad?lar.

Sabah erkenden kayn?m?n kar?s? Hülya ile ma?azaya gittik. Ma?zan?n önü oldukça kalabal?kt?, millet birbirini ezecek durumdayd?. Tabii yar? fiyat?na TV almak için sabah 6 dan beri bekliyorlar. Hülya, “Eni?te kalabal?kta birbirimizi kaybetmeyelim!” diyerek koluma girdi. Bu halde ma?zan?n aç?lmas?n? bekliyorduk. Gitgide kalabal?kla??yordu ve biz kalabal???n tam ortas?ndayd?k. Kol kola olmam?z bir?ey ifade etmiyordu, ek olarak Hülyan?n da gerisinde erkekler vard?, rahats?z oldu?u yüzünden belli oluyordu. “Eni?te fazlaca kalabal?kla?t?, ezilece?im, en iyisi önüne geleyim!” diyerek önüme geçti. Ben de ellerimi omuzuna koyarak Hülyay? muafaza ediyordum. Kalabal?k s?kla?t?kca Hülyayla vücutlar?m?z bütünle?iyordu. Hülyan?n boyu k?sa oldu?u için kalças? a?a??da kal?yor, beli önüme dek geliyordu. Vücut ?s?s?n? ve kokusunu hissediyordum. Benim yarak ayaklanmaya ba?lad?, talep eder istemez beline sürtünüyor, yara??m kalkt?kça da zevk al?yordum. Bazen dizlerimi k?rarak sürtünüyor, kalçalar?n?n aras?na muadil getiriyordum…

Hülyan?n tedirginli?i artm??t?, ama yapacak bir?ey yoktu. Bir ara kafas?n? çevirip, “Eni?te istersen vazgeçip eve dönelim?” dedi. Ben de, “Bekledik bukadar!” diyince sustu. Benim yarak art?k iyice k?vam?na gelmi?, nerdeyse bo?alacak gibiydim. Ellerimi Hülyan?n beline dolad?m, ses ç?karmad?. ?kimizde de kuma? pantolon ve ti?ört vard?. Ben yara??m? a?a?? do?ru indirince, pantolon kuma? oldu?u için çad?r kurmu?tum. Dizlerimi k?r?nca Hülyan?n götüne tam muadil geldi. Bana dönerek ka?lar?n? çat?p bakt?. Ben de (meydana getirecek bir ?ey yok!) benzer biçimde omuzlar?m? kald?rarak gülümseyince, yeniden önüne döndü. Ben sürtünmeye devam ediyordum ve bo?almas?n?r?na gelmi?tim. Hülyay? kendime iyice bast?r?nca dayanamad?m ve bo?almaya ba?lad?m. Pantolonumun önü batm??t?…

Ma?zan?n kap?s? aç?ld?, art?k içeri giriyorduk. Sonunda girdik de. Önüme bakt?m, ?slakl?k belli oluyordu. Zar zor LCD TV’lerin oldu?u bölüme gittik. Hülya göz ucuyla önüme bak?yor, ?slakl??? görüyordu. Ben de ba?kalar? görmesin diye ti?örtümü pantolondan ç?kar?p önümü kapatmaya çal???yordum. ?ndirimdeki LCD TV’leri ar?yorduk, ama s?ra bize gelene kadar tüm bunlar sat?lm??t?. Zaten çok az say?da varm??. Görevliye sorduk, “Yar?n yeniden gelecek!” dedi. Biz de küçücük al?? veri? yapm?? olup eve gitmek için ma?zadan ç?kt?k.

Hülya hiç konu?muyor, soru sorarsam kaçamak cevap veriyor, bazen de bana çakt?rmadan önüme bak?yordu. Eve geldik, ben e?ime, “Hava çok s?cak ve ma?aza oldukca kalabal?kt?, acil du? almam laz?m!” diyerek banyoya kendimi att?m. Sikim tekrar dikeldi, fakat 31 çekmeyecektim, h?nc?m? gece Hülyay? hayalleyerek kar?m? sikmeye saklayacakt?m. E?im külotumdaki dölleri görmesin diye du? ald?ktan sonra külotumu da elle y?kad?m ve banyodan ç?kt?m. Ben ç?kt?ktan sonras?nda Hülya, “Ben de oldukca terledim, ben de bir du? alay?m!” diyerek banyoya girdi. Hülya da du?unu al?p ç?kt?ktan sonras?nda, ben tra? olmak için yine banyoya gittim. Tra? olurken akl?ma geldi, hemen kap?y? kilitledim, kirli cama??rlar?n içinde Hülyan?n çama??r?n? arad?m ve külotunu buldum. Onun da külotu ?slanm??t?. Benim külota bakt?m, ben s?k?p öylece çama??rlar?n içerisine atm??t?m, halbuki külotum aç?lm??t?. Demek ki Hülya da benim külotuma bakm??t?. Tra? olup banyodan ç?kt?m…

Ak?am kayn?m geldi, “Ne yapt?n?z?” diye sordu. Ben de, “Kalmam??, yar?n yeniden gelecekmi?, bu kez da siz ablanla gidin al?n!” dedim. Kayn?m da kabul edince, “Ama sabah erken gidin yoksa yine kalmaz!” dedim. Tamam dediler. Yatma zaman? gelmi?ti, e?imle gittik yatt?k. Yata?a girer girmez derhal soyunup kar?ma sar?ld?m ve onun külodunu s?y?rd?m. Kar?m da, “Dur biraz, uyusunlar da o ?ekilde siki?elim!” dedi. Benim sabr?m yoktu, ?srar ettim. Kar?m, “Herif bu ne acele? Kudurdun mu?” dedi. Ben de, “Buran?n havas?ndan herhalde!” diyerek kar?m?n külodunu ç?kar?p am?na yara??m? soktum. Kar?m, “Önce birazc?k sevi?seydik ya?” dedi. “Sonra sevi?iriz!” deyip siki?meye ba?lad?k. Bir müddet sonra kar?m? üste ç?kart?p yara??ma oturttum, ?u sebeple bu biçimde kar?m hiç dayanamaz, derhal bo?al?r. Kar?m bo?al?nca alt?ma al?p sikerek ben de bo?ald?m. Biraz içinde durduktan sonras?nda kalkt?m, yara??m? y?kamak için, ????? yakmadan WC’ye gittim. Kayn?m?n yatakodas?n?n önünden geçerken Hülyan?n inleme sesi duyuluyordu. Demek ki Hülya da etkilenmi? ki, kocas?yla zevkle siki?iyordu. WC’ye girip ç?kt?m, kar?m?n yan?na gidip yatt?m.

Sabah uyand???mda kar?m ve kayn?m gitmi?lerdi. E?ofmanla banyoya gidip du? ald?m. Hülya da kahvalt? haz?rlam??t?. Y?kand??? saçlar?n?n ?slakl???ndan belli oluyordu. Hülyan?n alt?nda pijama ve üzerinde ask?l? penye bir ti?ört vard?, südyen de giymemi?, memelerinin uçlar? belli oluyordu. Bende ise e?ofman ve üzerimde atlet vard?. Hülya mutfakta yürürken götüne bakt?kça benim yarak kalkmaya ba?lad?. Öyle k?v?rarak yürüyordu ki, götünün tüm k?vr?mlar? belli oluyordu. Normal yürüyü?ü böyleydi, evvelde dikkat etmemi?tim. Benim yarak ayaklanmaya ba?lam??t? ve e?ofmandan belli oluyordu. Ama gayet huzurlu hareket ediyordum vede bu gün ne olursa olsun Hülyay? sikece?im diyordum kendi kendime. Birdaha bu f?rsat elime geçmezdi.

Hülyayla kahvalt?ya oturduk. Çocuk kuca??ndayd?. Kahvalt?y? yapt?k. Çocu?u sevme bahanesiyle kuca??ndan al?rken memelerine dokundum, o da göz ucuyla bana bakt?. Çocu?u ald?m salona gittim. Hülya da i?ini tamamlam?? oldu geldi, “Çocu?u uyutaca??m, verirmisin?” dedi. Ben çocu?u verirken yine memelerine dokundum. Çocu?u al?p odas?na götürdü, uyutup geldi. Ona, “Bizimkiler ne vakit gitti?” dedim. “1 saat oluyor.” dedi. Ben de, “Ooo, ak?ama sadece gelirler!” dedim. Hülya da, “Evet, ben en iyisi ?imdiden ak?amyeme?ini haz?rlay?m!” dedi ve mutfa?a gitti. Biraz salonda durduktan sonra ben de mutfa?a gittim. Hülya ocakta bir?eyler yap?yordu. Arkadan yana?t?m ve “Ne yap?yorsun?” dedim. “Yemek!” dedi. Ben önümü kalçalar?na dayay?nca birden döndü ve “Ya eni?te ne yap?yorsun sen?” dedi. “Hiiiç!” dedim…

“Eni?te, yapt???n olmuyor ama!” dedi. Pi?kince, “Ne yap?yorum ki?” dedim. “Daha ne yapacaks?n ki? Ma?zan?n önünde, burada… ?u önünün haline baksana! Hiç saklam?yorsun da!” dedi. “Ne yapay?m, sana dayanam?yorum!” dedim ve sar?ld?m. “Eni?te yapma, hem duyulsa ne oluruz biliyormusun?” dedi. “Kimduyacak k?z? Evde bir sen, bir ben var?m!” dedim ve dudaklar?na yumuldum. Hülya kaçmak istedi, ama b?rakmad?m. “Yapma eni?te, gelirler ?imdi!” dedi. “Ak?ama anca gelirler, o zamana kadar da seni 5 kez sikerim!” dedim ve yeniden dudaklar?na yap??t?m. Hülya bir müddet direndikten sonra mukabil vermeye ba?lad?. Öpü?erek koridora ç?km??t?k, duvara yaslad?m bunu, kollar?n? yukar? kald?rd?m, parmaklar?m?z? birbirine kenetledim, baca??m? am?na sürtüyor, dudaklar?n? emiyordum…

Ti?örtünü ç?kard?m, memelerini bir bir a?z?ma al?p emiyordum. A?a??lara indim, pijamas?n? külotuyla beraber indirip ç?kard?m. Ayak bileklerinden yalamaya ba?lad?m. Yava? yava? yalayarak yukar? ç?k?yordum. Am?n?n etraf?nda dilimi gezdirdim. Hülya da bacaklar?n? ay?rd?. Dilimi am dudaklar?nda gezdirince inlemeye ba?lad?. Kafam? saçlar?mdan tutup am?na bast?r?yordu. Am?n? yalarken bu arada ben de soyundum. Önünde oturdum, bacaklar?n? omuzuma ald?m, am? a?z?ma gelmi?ti. Dilimi am?n?n içerisine sokuyor, ç?kar?p am?n?n etraf?n? emiyor, yeniden am?na dilimi sokuyordum. Am? küçücüktü. Aya?a kalkt?m ve omuzumdan indirdim. Bacaklar?n? belime sararak, dudak duda?a öpü?üp dillerimizi emiyorduk. O vaziyette yatak odas?na gittik…

Yata?a yat?rd?m. Ayak parmaklar?n? bir bir emiyor, yal?yordum. Hülyan?n inlemeleri artm??, nefes al??lar? h?zlanm??t?. Yalayarak am?na geldim. Bacaklar?n? yukar? kald?rd?m, am?yla göt deli?i kabak gibi ortaya ç?kt?. Am dudaklar?n? yalayarak göt deli?ine indim. Göt deli?ini vakumlayarak emiyor, dilimi içine sokmaya çal???yordum. Belli ki götten asla yememi?ti. Ben s?rayla am?n? ve göt deli?ini yalarken Hülya titremeye ba?lad?, bo?al?yordu. Am? v?c?k v?c?k am suyula ?slanm??t?, hepsini yalad?m. “Oooohhh, rahatlad?m beneni?te!” dedi, fakat ben emmeye devam ediyordum. Yalayarak yukar? ç?kt?m, memelerini emiyordum. Boynuna geldim. Boynunu emerken, “Morat?rs?n, fazla emme oralar?!” diye m?r?ldand?. Gö?sünün üzerinde do?ruldum, a?z?na yara??m? getirip dudaklar?na sürtmeye ba?lad?m. A?z? okadar kücüktü ki, yara??m?n kafas?n? a?z?na alam?yor, sadece uç k?sm?n? emiyor, dil gezdiriyordu…

Tekrar a?a??lara, am?na indim, tazecik amc???n? yalamaya doyam?yordum. Hülya da art?k sab?rs?zlanarak, “Yeter art?k, sok ne olur yara??n?!” diye inliyordu. Önünde do?rularak yara??m? am?na sürtmeye ba?lad?m. Kafas?n? soktum. Al??t?rarak sokuyordum. Hülya alt?mda k?vran?yor, “Ooooohhh oldukca güzel!” diye inliyordu. Yara??m? sonuna kadar soktum. Am? okadar dard? ki, yara??m? s?ms?k? sarm??t?. ?leri geri yaparak, am?n?n sular?n?n da yard?m?yla içi iyice kayganla?m??t?. Art?k rahatl?kla girip, yar?ya kadar ç?kar?p, yeniden sokuyordum. Hülya da, “Oooohhh can?mmm, fazlaca güzelmi? yara??n?n tad?, içimi yak?yor, sookkk, kökle am?ma!” diye inliyordu, ben de kökleyip pompalayarak sikmeye devam ediyordum…

Sonra yata?a ben s?rtüstü yat?p, Hülya da yara??m? am?na yerle?tirip üzerine oturdu. Götünü sa?a sola k?v?r?p, yukar? a?a?? z?pl?yor, “Sik birtanem, soookkk!” diye inliyordu. Ben de memelerini ok?uyor, s?k?yor, kafam? kald?r?p emiyordum. “Eni?te ma?zan?n önünde yara??n nas?l kalkm??t? o ?ekilde, nerede ise pantolonumu y?rtacakt?!” dedi. Ben de, “Pantolonunu de?il göt deli?ini y?rtaca??m ?imdi!” deyip götünü parmaklamaya ba?lay?nca, Hülya z?plamalar?n? h?zland?rd?. Ben de h?zland?m ve ayn? anda beraber bo?almaya ba?lad?k. Ben öyle bo?al?yordum ki, döllerim bitmek bilmiyordu. Hülya üstüme y???ld? kald?, yara??m halen am?ndayd?. Bir müddet sonras?nda yara??m am?ndan ç?kt?, Hülya da üstümden kalkt?. Am?ndan döller süzülüyor, bacaklar?ndan a?a?? ak?yordu. Elini am?na tutup ko?arak banyoya gitti, belden a?a??s?n? y?kay?p geldi. Ben de kalk?p yara??m? so?uk suyla y?kay?p geldim…

Yatakta birbirimize sar?lm?? yat?yorduk ki, çocuk a?lad?. “Ben mamas?n? yedirip geleyim!” diyerek kalkt? ve çocu?un yan?na gitti. Hülya çocu?uyla ilgilenirken ben de dinlenmi? oldum. Benim yarak yeniden ayaklanmaya ba?lam??t? bile. Elimle yara??m? s?vazlayarak iyice kald?rd?m ve “Hülya bitmedi mi i?in daha?” diye seslendim. “Az kald?, birazc?k sab?rl? olsana!” dedi ve bir süre sonra ç?plak haliyle yan?ma geldi. “Baksana ?unun haline!” diyerek yara??m? gösterdim. “Bu ne yaa eni?te? Ne azg?n ?eymi? bu, yine mi amistiyor?” dedi. “Hem am istiyor, hem de göt!” dedim. “Am olur da, göt olmaz!” dedi ve dudaklar?m?z birle?ti. Hülya art?k çekinmiyor, kar?mm?? gibi davran?yordu. 69 olmu?tuk. Hülya benim yara??m? emerken ben de onun am?n? yal?yor, göt deli?ini ok?uyor, götüne parma??m? sokmaya çal???yordum. Göt deli?ini iyice tükürükledim, i?aret parma??m? göt deli?ine soktum. Götünü parmaklayarak am?n? yal?yordum…

Sonra 69’dan ç?k?p düzeldik, öpü?meye ba?lad?k, boynunu ve gö?üslerini emdim, yalayarak am?na indim. Yine am?n?n sular? ak?yordu. Hülyay? yüzüstü çevirdim, karn?n?n alt?na yast?k koydum, o da götünü yukar? kald?rd?. Sular? akan am?n? yalad?m. Göt deli?i k?p k?rm?z?yd?, göt deli?ine a?z?m? kapad?m, emiyor dilimi içine sokuyordum. Hülya, “Çok ho?uma gidiyor, ama b?rak götümü de am?m? sik, hadi can?m, her an gelebilirler, yar?m kalmak istemiyorum!” dedi. Do?ruldum arkadan am?na sokmaya ba?lad?m. Am? okadar güzeldi ve sikmeye doyam?yordum, fakat yine de akl?m götündeydi. Yara??m? am?ndan ç?kar?p göt deli?ine dayay?nca, ileri çekilip, “Oras? olamaz eni?te, asla vermedim ordan! Hem alamam, seninki fazlaca büyük, y?rtars?n, ölürüm inan ki!” dedi. Ben ?srar edince, “Tamam, ancak kafas?n? deneyelim, olursa hepsini al?r?m! Ama ilkin güzelce krem sür!” dedi…

Aynan?n önünde duran kreme uzand?m ald?m, göt deli?ine iyice sürüp parmaklamaya ba?lad?m. ?imdi parma??m daha rahat girmi?ti. Önce bir parma??m?, sonra ikinciyi soktum. Götü iyice al??m?? ve aç?lm??t?. Parmaklar?m? çekip yara??m?n kafas?n? göt deli?ine muadil getirdim, hafifçe yüklendim. “Eni?te yava? ne olursun! Al??t?rarak sok!” diyordu, ben de ayn?s?n? uyguluyordum. Kafas? girince, “Aaahhh!” dedi. “Ac?d? m? k?z?” dedim, “Biraz…” dedi. ?leri geri yaparak azar azar sokuyordum götüne. Sonunda köküne kadar soktum, hafif hafifçe ileri geri yaparak götünü sikiyor, parmaklar?mla da am?n? ok?uyordum. “Bak gördün mü can?m, ald?n i?te!” dedim. “Evet a?k?m, o devasa siki götüme ald?m ya, art?k ölmem! Sik götümü a?k?m, h?zl? sik!” diye inliyor, zevk al?yordu. Götten yara??m? tam ç?karmadan, kafas?na kadar çekip, geri sokuyordum…

Hülyan?n am? tekrar sulanm??, parmaklar?m? ?slatm??t?. O ana kadar kaç kez bo?ald???n? saymad?m, ama yeniden inlemeye ba?lad?, “Oohh bittim ben Eni?teeee! Hadi sen de gel, ma?zan?n önünde bo?ald???n ?eklinde bo?al, fakat bu sefer götüme bo?al, doldur götümü döllerinle eni?te!” diye inliyordu. Hülyan?n bu sözleri beni tarik ediyordu, dahada h?zland?m ve “Geliyorum a?k?m!” diyerek Hülyaya kenetlenip götünün içerisine bo?almaya ba?lad?m. ?kimiz de bitmi?tik. Bo?ald?ktan sonra birazc?k dinlendik, sonras?nda kalk?p s?ras? ile banyo yapt?k. Hülya bacaklar? ayr?k ayr?k yürüyordu. “Ne biçim yürüyorsun k?z?” dedi?imde, “Ne yapay?m, götümü da??tt?n! Ama pi?man de?ilim, götten yemenin bu kadar güzel bulundu?unu bilmiyordum!” dedi.

Kar?mla kayn?m ?üphelenmesinler diye, onlar gelmeden evden ç?k?p çar??da dola?t?m, ak?am eve geç geldim. Geldi?imde kayn?m?n istedi?i LCD TV’yi alm??lard?, keyifle hep birlikte TV seyrettik. Di?erlerine çakt?rmadan bazen Hülyayla göz göze gelip buse at?yordum. Hülya bir ara çerez getirmek bahanesiyle kalkt? ve ka?göz i?aretiyle beni mutfa?a ça??r?p, “Sak?n birdaha buse atma eni?te, valla birdaha vermem! Hem görürlerse ikimizin de oca?? söner!” diye uyard?. “Tamam a?k?m, daha dikkatli olurum!” deyip, Hülyan?n götünü avuçlad?m ve elimizde çerezlerle salona gittik.

Hepinize iyi siki?ler.