?

Slm gay öykü okuyucular?. Ben de size bundan 2 y?l ilkin ba??mdan geçen ve halen geçindiren bir olay? bahsetmek istiyorum. Yaz tatili gelince ailesiyle birlikte hep köye giderdik. Köyde teyzemler var. Onlar?n yan?nda kal?r, teyzemin benle ya??t bir o?lu var, onunla ba? bahçe i?leriyle ilgilenirdik. Yine birgün teyzeo?luyla ba?a gitmi? çal???yorduk. Hava da s?radan s?cakt?. Teyzeo?lu, “Hadi biraz ara verelim de dereye gidip biraz serinleyelim!” dedi. Ben de s?caktan bunald???m için can?ma minnet buldum. Hemen nehre indik, nehir tarlan?n hemen dibinde bu arada. Üstümüzü ba??m?z? soyunup külotlarla kald?k ve yüzmeye ba?lad?k. O s?rada köyden birisi ç?ka geldi. Gelen Ahmet abiydi, bizden 7-8 ya? büyüktü. Biz sudan ç?kt?k, üstümüzü ba??m?z? giydik tarlaya dönecektik. Ahmet abi teyzeo?lunu yan?na ça??rd? ve bir?eyler konu?maya ba?lad?lar. Teyzeo?lu yan?ma gelip, Ahmet abiyle bir yere kadar gidip geleceklerini, benim tarlaya dönmemi, kendisinin de yar?m saate kadar gelece?ini söyleyip yan?mdan ayr?ld? ve Ahmet abiyle dere kenar?ndaki a?açlar?n aras?na girip kayboldular.

Ben ?üphelenmi?tim, ne i?ler kar??t?r?yolar acaba diye ve gizlice takip etmeye ba?lad?m. Bir zaman sonras?nda ?ss?z bir yere ula??nca durdular ve birden soyunmaya ba?lad?lar. Hayretler içinde olup biteni izliyordum. Sonra bizim teyzeo?lu Ahmet abinin önüne e?ilip Ahmet abinin sikini yalamaya ba?lay?nca ben gözlerime inanam?yordum. Bir süre yalad?ktan sonras?nda aya?a kalkt?, taraf?ndaki a?aca ellerini dayay?p Ahmet abinin önüne domald?. Bizim teyzeo?lunun göt kabak benzer biçimde ortaya ç?km??t?, Ahmet abi yara??n? ve teyzeo?lunun götünü iyice tükrükleyip götüne dayamas?yla köklemesi bir oldu. Bizim teyzeo?lundan ancak hafifçe bir, “Ihhh!” diye ince bir ses ç?kt?. Belli ki bizim teyzeo?lu yarak yemeye al??k?nd?. Ahmet abi bizim teyzeo?lunu çat?r çat?r düdüklüyordu. Gördü?üm manzara kar??s?nda benim de sikim kaz?k ?eklinde olmu?tu, pornofilmi izler benzer biçimde sikimi s?vazl?yarak izliyordum onlar?. Ahmet abi bizim teyzeo?lunu 15 dakikaya yak?n siktikten sonra titreye titreye, kükreye kükreye bo?almaya ba?lad? ve ikisi de kendinden geçmi? bir biçimde yere y???l?p kald?lar. Ama çok fazla zevk ald?klar? her hallerinden belli oluyordu.

Giyinmeye ba?lad?klar?nda ben sessizce ordan ayr?ld?m. Ko?a ko?a tarlaya döndüm ve teyzeo?lunu beklemeye ba?lad?m. Ama kafaya koymu?tum ben de sikecektim teyzeo?lunu. 5 dakika sonras?nda teyzeo?lu hiçbir ?ey olmam?? ?eklinde ç?kt? geldi. Biraz çal??t?ktan sonra dayanamad?m ve Ahmet abinin onu sikti?ini gördü?ümü söyledim. Teyzeo?lu ?ok olmu?tu, “Kimseye söyleme!” diye yalvarmaya ba?lad?. Ben, “Teyzeme söyleyecem!” deyince, “Söyleme, ne istersen yapar?m!” dedi. “Ben de bir defa sikeyim, hiç kimseye söylemem!” dedim. Teyzeo?lu hiç tereddüt etmeden kabul etti ve hemen a?açlar?n aras?na girdik. Heyecandan kalbim yerinden ç?kacak gibiydi. Hemen sikimi ç?kar?p teyzeo?lunun a?z?na verdim, korkudan deli benzer biçimde yal?yordu, belli ki beni memnun etmek istiyordu. Sonra aya?a kald?r?p önümde domaltt?m ve yalayarak ?slatt??? sikimi bir hamlede köküne kadar götünün derinliklerine gömdüm. Az ilkin sikildi?i için asla zorlanmadan tamam?n? alm??t? götüne. Deli?inin içi ate? benzer biçimde yan?yordu. 3-5 dakika Git-Gel’den sonra daha çok dayanamad?m ve götünün derinliklerine do?ru bo?almaya ba?lad?m. Müthi? bir zevkti bu, ilk kere birisini sikiyordum ve bu teyzemin o?luydu, inan?lmazd?.

Bu olay?n arkas?ndan her f?rsatta teyzeo?lunu sikmeye devam ettim. Bir gün teyze o?lu bizim eve geldi, evde kimse yoktu, bizimkiler kom?uya gitmi?lerdi. ?lk kere evde sadece kalm??t?k ve derhal soyunup yiyi?meye ba?lad?k, deliler ?eklinde birbirimizi yal?yorduk. 69 olmu?tuk. O benim sikimi, ben onun götünü yalarken birden yara?? surat?ma de?di ve niye yapt?m bilmiyorum, ben de onun yara??n? yalamaya ba?lad?m. Çok güzel bir keyfi vard?. O an teyzeo?luna kendimi siktirmeye karar verdim ve beni sikmesini istedim. Çok ?a??rm??t?, ama oldukça ta sevinmi?ti. Hemen beni domalt?p deli?imi yalamaya ba?lad?, inan?lmaz zevkli bir?eydi bu. Deli?imi iyice yalay?p yumu?att?ktan sonras?nda beni s?rtüstü yat?r?p bacak arama girdi ve yara??n? deli?ime dayay?p bast?rmaya ba?lad?. Zor güç kafas? girmi?ti ki, deli?im y?rt?ld? sand?m. Ama kesinlikle devam etmek istiyordum. Yava? yava? git gellerle tamam?n? sokmu?tu art?k. Ac? yerini büyük bir zevke b?rakm??t?. ?çimde ate?ler yan?yordu sanki. Bu arada hiç konu?muyorduk, ke?ke daha ilkin siktirseydim kendimi diye dü?ünüyordum sadece…

Sonra teyzeo?lu beni kanepeye domalt?p arkama geçti ve yara??n? götüme geçirmesiyle köklemesi bir oldu. Ta?aklar?n? da sokacakm?? ?eklinde, süratli süratli düdüklüyordu götümü. Gözlerim kararm?? oldu birden ve ilk kez elimi sikime sürmeden titreye titreye bo?almaya ba?lad?m. Titremem bir türlü durmuyordu ve teyzeo?lu ayr?ca deli ?eklinde götümü sikiyordu. Bir taraftan da elini sikime atm?? ok?uyordu. Yakla??k 15 dakika deli benzer biçimde götümü siktikten sonras?nda belime sar?ld? ve yara??n? köküne kadar deli?ime bast?rarak ve eliyle sikimi koparacak gibi s?karak, götümün derinliklerine do?ru döllerini f??k?rtmaya ba?lad?. Sikimi öyleki bir s?k?yordu ki, ben bir defa daha bo?ald?m ve öylece y???l?p kald?k.

Götten vurdurmak kadar güzel bir?ey yokmu?. ?imdi art?k genelde o beni sikiyor. Arada bir de ben onu sikiyorum, ama onun sikini yemeye doyam?yorum. 5 gündür siki?miyoruz, götüm yeniden ç?lg?n ?eklinde teyzeo?lumun sikini istiyor!