?

Merhaba, sex hikaye sitesinin okuyucular?, ben ?stanbuldan Adnan. 36 ya??nday?m ve evliyim. Esnafl?k, do?rusu mahallede Bakkall?k meydana getiren biriyim. Haliyle de insanlarla içli d??l? olarak ya??yoruz, her gün, her ya?tan insanlarla, her türlü ?eylerlede kar??la??yoruz. Daha dükkan? yeni açm??t?m ve mü?terilerimi yeni yeni tan?maya ba?lam??t?m. Gelenler, “Hay?rl? olsun!” deyip biraz sohbet ederlerdi.

Birgün gelen mallar? yerle?tirmeye dalm??ken, “Merhaba!” diyen kadife benzer biçimde sexy bir sesle irkildim. Arkam? döndü?ümde daha da ?ok olmu?tum. Kar??mda sanki bir Huri duruyordu. Yakla??k 1.70 boylar?nda, 65 kg kadar, tam bir manken vücudu ölçülerinde, Türbanl?, esmer güzeli bir afet. Bir an duraklad?ktan sonra, “Buyrun?” dedim. Bana, “Hay?rl? olsun, iyi ki yak?n?m?za açt?n?z bakkal?, fazlaca iyi oldu!” dedi. Birkaç bir?eyler al?p, “?yi günler, görü?ürüz!” deyip gitti. Bense halen kendime gelememi?tim. Ayn? hatun birkaç gün sonras?nda yeniden geldi, güler bir yüzle, “Nas?ls?n?z? O gün biraz aceleyle gelip gittim, tan??ma f?rsat?m?z olmad?, benim ad?m Seda, kar?? binada ya??yorum.” dedi. “Ben de Adnan, tan??t???ma memnun oldum!” diyebildim ancak. Normalinde fazlaca lafazan olan ben, sanki onu görür görmez süt dökmü? kedi gibi oluveriyordum ve kendime ?a??r?yordum. Türbanl? bulunmas?na ra?men fazlaca güzel ve sexy bir han?md?, hele kokusu beni dahada büyülüyordu.

Hatun art?k hergün gelmeye ba?lam?? ve her ula?t???nda sohbetlerimiz biraz daha artmaya ba?lam??t?. Samimi olmu?, bir arkada? ve arkada? ?eklinde olmu?tuk. Bazen günde 9-10 sefer geldi?i oluyordu dükkana. Yine dükkana geldi?i günlerden birinde, hava s?cak oldu?undan, ince bir etek, üzerine de uzun kollu bir badi giymi?ti. Ama badisi oldukça dar ve bütün gö?üsleri ortaya ç?km?? bir ?ekildeydi. Ben do?al olarak aniden uçtum, tekrar müthi? bir görüntü vard? kar??mda. Benden bir po?et isteyip, yumurta alaca??n? söyledi ve tam kar??ma domalm?? bir halde yumurtalar? seçmeye ba?lad?. Ete?inin de ince olu?undan dolay?, alt?ndaki o yusyuvarlak kalçalar?n?n aras?na girmi? küçücük Tangas?n? da görünce, o an sald?rmamak için kendimi zor tuttum. Bir an kendime geldim (ve kendi kendime Adnan sen ne yap?yosun, esnafs?n sana hiç yak???yor mu! Demeye ba?lad?m). Bir yandan da o imaj gözümün önünden gitmiyor, sikme hayali ile avunup duruyordum.

Bir de tabi evliliklerimiz var, o evli, ben evli, bu durumu dahada zora sokuyordu. O hergün al??veri?e gelip gidiyor, hep etek giyiyor, ben de görüntüsü ve dükkan? saran kokusu ile yönetim ediyordum. Cesaretsizlik mi, yoksa esnaf olman?n korkusu mu beni ona aç?lmaktan al?koyuyordu, bilemiyordum. Böylelikle aradan 2-3 ay gibi bir vakit geçmi?ti. Birgün acele ile dükkana gelip, ablas?n?n hasta bulundu?unu, benim arabamla onu acele ablas?na götürüp götüremeyece?imi sordu. Ben de, “Tabii ki götürürüm!” deyip, hemen kad?n? dükkana ça??rd?m ve Seda ile ablas?na do?ru yola koyulduk. Yolda giderken söyle?i ettik birazc?k i?te. 2 karde? olduklar?n? o an ö?rendim. Kendisinin 30 ya?lar?nda oldu?u, ablas?n?n 42 ya??nda oldu?u ve yaln?z ya?ad???n?, asla evlenmedi?ini, anne ve babas?n?n memlekette ya?ad???n?, buna benzer ?eyleri konu?arak ablas?n?n evinin önüne geldik.

“Ablam? al?p geleyim de derhal hastaneye götürelim!” dedi ve yukar? ç?kt?. Ben a?a??da arabada onlar? beklerken, 5 dakika sonra Seda tekrar a?a?? inip, çok önemli bir?ey olmad???n?, hastaneye gerek görmekdiklerini, benim de yukar? gelip bir çay içip gidebilece?imizi söylemi? oldu. Ben de birazc?k çekinerek de olsa Seda ile yukar? ç?kt?m. Ablas?na geçmi? olsun deyip, bir kenara oturdum. Ama ne as?ls?z söyleyeyim, ablas?n?n biraz ya?? geçmesine ra?men, yeniden de Seda kadar güzel ve sexy bir han?md? ve o da kapal?yd?. Kafamdan (bu da ne sikilir be, am? gevur am? ?eklinde yan?yordur bunun da) dü?ünceleri geçerkern, ablas?, “Sedac?m yatakodas?ndaki dolab?n üstünde kal?n yorgan var, gitmeden onu bana indiriver, ü?ürsem onu örterim!” dedi. Seda, “Tamam abla!” deyip yatakodas?na gitti. Ama derhal geri geldi ve bana, “Oras? devasa yükseklikte, merdivene ç?kmak laz?m, korkuyorum, merdiveni tutarm?s?n?” dedi. Ben de, “Tabi!” deyip odaya geçtik…

Seda merdivene ç?kt???nda kafam? yukar? kald?rmamla birlikte tüm dünyalar benim oldu sanki. Sedan?n hep o hayalini kurdu?um tangas? ve harika götü art?k gözlerimin önündeydi. O görkemli imaj beni ald? götürdü. Seda yorgan?n ucunu bana do?ru uzat?p, “Yorgan? tutabilirmisin, oldukca a??r!” dedi. Gözüm tangal? götünde, bir elim yorganda iken Seda merdivenden inmeye ba?lad?. ?ki basamak inince birden dengesini yitirdi ve benim üzerime dü?tü (bir ihtimal de bilerek kendini att? kuca??ma). Haliyle ikimiz birden yere yuvarland?k. Sedan?n ete?i ba??na geçmi? bir ?ekilde yerde yat?yor, benim elim de onun kalçalar?nda ve gözlerimin önünde tangas?n?n yanlar?ndan d??ar? ta?an bir amc?k bana bak?yordu. Art?k bu saatten sonras?nda erkekli?e söz getirecek de?ildim herhalde, üstelik k?smet aya??ma kadar gelmi?ken (Gökten kuca??ma dü?mü?ken desek daha do?ru olur)…

O pozisyondan ikimiz de kalkmak istemiyorduk. Hafiften Sedan?n kalçalar?n? ok?amaya ba?lad?m. Sedadan ses ç?kmay?nca daha cesaretlenip öne do?ru elimi kayd?rmaya ba?lad?m. Tangas?n?n yan?ndan elimi içeri soktu?umda, sanki elim sobaya girmi? benzer biçimde yan?yordu ve am? ?slanm??t?. O da istiyordu demek ki. Yava?ça kafam? bacaklar?n?n aras?na sokup am deli?ini yalamaya ba?lad???mda Sedan?n minik minik inlemeleri ba?lam??t?. Tangay? s?y?rd?m, kalças?n? biraz kald?rd?m, art?k b?rak?n yalamay? sanki yiyordum am?n?. O da art?k inlemelerini ço?alt?p, elleri ile ba??m? am?na iyicene yap??t?r?yordu. Biz ayr?ca ablas?n?n içeride bulundu?unu tamamen unutmu?tuk ve i?imize bak?yorduk. 2 dakika sonra ikimiz de ç?r?lç?plak kalm??t?k. 69 yap?p, o da benim yara?? a?z?na alm?? dondurma ?eklinde yal?yordu. Bir zaman yala?t?ktan sonra Seda, “Ben art?k dayanamayaca??m!” diyerek üzerime ç?k?p, benim yara??n üzerine birden oturuverdi ve “Ohhhhhhhh!” diyerek inip kalkmaya ba?lad?…

Seda ç?lg?n gibi z?pl?yor ve inliyor, ben de alttan pompal?yordum. Bir süre böyle siki?tikten sonra, Seda bir yandan zevk ç??l?klar? atarken, bir yandan da beni ilk görmü? oldu?u günden beri arzulad???n? ve hep bugünü bekledi?ini söylerken ans?z?n sars?larak ve ba??rarak orgazm oldu. Sonra birden üzerimden inerek s?rtüstü yere hal?ya uzand? ve “Hadi Adnan?m sen de ç?k göklere, b?rak döllerini içime!” diyerek bacaklar?n? ay?rarak havaya kald?rd?. Ben de yuvarlan?p bacak aras?na yana?t?m ve bacaklar?n? omuzuma alarak am?na girdim. Uzun zamand?r sikmeyi hayal etti?im kad?n?n alt?mda olmas?n?n verdi?i heyecanla, daha am?na 5’inci giri?imde bo?ald?m ve sedan?n üstüne y???ld?m. O çok istedi?im Sedaya haiz olmu?tum art?k…

Zevkten may??m?? bir ?ekilde ve kendimden geçmi? bir halde, yara??m Sedan?n am?nda küçülürken, “Bitti mi i?iniz?” diyen ablas?n?n sesiyle kendime geldim. Kafam? çevirdi?imde ablas?n?n bizi seyretti?ini gördüm. Ablas? Seda ile siki?memizin ne kadar?n? izledi bimiyorum fakat, k?zg?n de?ildi, aksine gülerek içeriye do?ru gitti. Dükkanda bekleyen benim kad?n? ?üphelendirmemek için, hemen giyinip ç?kt?k. Yolda giderken Seda bana her?eyi anlatt?. Beni oldukca istedi?ini, fakat bunu bana söyleyemedi?ini, ablas?n?n da böyle bir dü?ünce verdi?ini söyledi. Ablas? iyi ki de vermi? bu ?ekilde bir fikri, bana kalsayd? halen Sedan?n tangas?n?n hayalini kuruyor olacakt?m. Ama ?imdi, Seday? yar?n nas?l bir pozisyonda siksem, acaba götten de verir mi, acaba ablas?n? da sikebilirmiyim hayalleri kuruyorum :))