?

Merhaba sevgili Sex hikayeleri okuyucular?. Ben 54 ya?lar?nda evli bir bayan?m. Ye?enim Fatma 23, kocas? Cengiz 25 ya?lar?nda ve 3 senelik evliler. Ye?enim bir gün bana vard???nda, a?layarak, evlili?inin bitmek üzere bulundu?unu anlatt?. Kocas? Cengizin kendisini hiç orgazm etmedi?inden, sadece kendi zevkini yap?p b?rakt???ndan, ba?ka dostlar?n?n oldukça büyük zevkler ya?ad???ndan, böyle giderse evlili?ini bitirece?inden bahsederek, ne yapabilece?ini sordu. Ben de, “Bekle k?z?m çabuk etme, bir doktora falan gidin!” dedim. Ama kocas?n?n doktora gitmeye yakla?mad???n? söyledi. Ben, “Biraz daha sabret, her derdin bir çaresi vard?r.” diyerek teselli etmeye çal??t?m.

Aradan 15 gün kadar bir zaman geçti. Cengizin Bursadaki amcas?n?n fazlaca hasta oldu?unu söylediler. Kocam da bana, “Ben izin alam?yorum, Cengizler gidiyor, sen de bizi temsilen onlarla git.” dedi. Sonuçta ben, Fatma ve Cengizle Bursa yoluna koyulduk. Bir gün sonras? da sene ba?? gecesi. Bursaya vard?k, hastay? hastanede k?sa bir ziyaret ettikten sonra evlerine geldik. Evleri 3 katl?. Üst iki katlar Cengizin babas?na ve hasta amcas?na aitmi?. Alt kat?n sahibi Almanyada oldu?u için, oray? bizlere tahsis ettiler. Biz birazc?k dinlendikten sonras?nda ben Cengize, “O?lum, birazc?k me?rubat al, bu gece y?lba?? gecesi…” dedim.

Cengiz bir büyük Rak?yla, bir ?i?e ?arap ve meyva falan alarak geldi. Önce üst katta yemekler yendi, sonra hepimiz izin isteyerek kat?m?za çekildik. Fatma sofray? kurdu. Sohbet ederek içeceklerimizi de içmeye ba?lad?k. ?kinci bardaklardan sonra ben Fatma ile Cengize, “Çocuklar evlilik nas?l gidiyor?” diyerek ba?lad?m. Fatma ba?lad? yine a?lamaya. Cengiz bozuluyor Fatma anlatt?kca. Ben de, “O?lum, bu k?z benim k?z?m say?l?r, sen de o?lum say?l?rs?n, utanman?n gere?i yok, sevinçli olmak istemiyormusunuz?” dedim. Cengiz, “?stiyoruz halac???m, ama Fatma memnun olmuyor bir türlü.” dedi. Ben de, “Size yard?mc? olabilirim, fakat bu gece utanmak yok, itiraz yok, gerçek d??? yok, her?ey aç?k aleni konu?ulacak ve ben ne dersem yapacaks?n?z! E?er söz verir ve dediklerimi yaparsan?z, ben sizin sevinçli olman?z? sa?lar?m, size yard?m ederim!” dedim. Cengiz itiraz edecek benzer biçimde oldu. Fatma ise, “A?k?m beni seviyorsan lütfen evet de! Yoksa böyle giderse senden ayr?laca??m!” diyerek, Cengizi evet demek zorunda b?rakt?.

Bu arada üçüncü bardaklar? da doldurduk, benle Cengiz Rak?, Fatma ?arap içiyor. “Anlat?n bakal?m, iyi mi bir seks ya?am?n?z var?” dedim. Fatma oldu?u ?eklinde söyledi. “O?lum do?ru mu?” dedim. “Evet halac???m, fakat bu olmuyor, olam?yor!” dedi. Ben de, “Olmuyor diye bir?ey olmas? imkans?z o?lum, birtak?m ?ekilleri sen bilmiyor olabilirmisin?” dedim. “Hepsini biliyorum!” dedi. “Ama demek ki tam bilmiyorsun o zaman!” dedim. ?kisi de çak?r oldu ayr?ca, rahatlar k?saca. “Bu gece size ben yard?mc? olaca??m, ama bu gece burada ya?ananlar burada duracak, tamam m??” dedim. Fatma tamam dedi. Cengiz sessiz kald?. “Evet o?lum?” dedim. ?stemeyerek de olsa, “Tamam halac???m…” dedi. Ben ba?lad?m, iyi mi sevi?ilir, iyi mi oral yap?l?r, han?m sekse nas?l haz?rlan?r ?eklinde söylemeye. ?kisi de dikkatle dinliyorlar…

Epeyce anlatt?ktan sonras?nda, “Uygulamak istermisiniz?” dedim. Bana tuhaf tuhaf bakt?lar. “Bakmay?n öyle, ben bu gece ö?retmen, siz talebe olacaks?n?z ve bunu bir ders ?eklinde dü?ünün!” dedim. K?z, “Evet halac???m.” dedi. Ama o?lan, “Ben utan?r?m, olmaz öyleki!” dedi. K?zd?m, “K?z utanm?yor da, sen mi erkek olarak utanacaks?n? Sendekinden kocamda ve o?lumda da var. 35 y?ld?r sende olanla oynuyorum ben!” dedim. Çekinerek o da tamam dedi, ama alkolün de etkisi var normal olarak. “O zaman Fatma sen ba?lat, ben ne dersem yapacaks?n?z ikiniz de! Kalk o?lan? yava? yava? soy! O?lum sen de k?za ayn?s?n? yap, ama bu arada öpü?erek, sevi?erek, birbirinizi ok?ayarak, acele etmeden yap?n!” dedim. Biraz tereddütten sonra rahatlad?lar. Ben ne dersem yaparak, kar??mda külotlarla kald?lar…

“?imdi sevi?in!” diyerek ben tan?m ediyorum, onlar yap?yor. Bir vakit bunlar? sevi?tirdim. ?kisi de zevk almaya ba?lad?lar. Derken k?za, “O?lan?n sikini ok?ayarak ç?kart ve yava? yava? dondurma yalar gibi yala!” dedim. K?z yara?? ç?kard?. ?nan?n keser sap? gibiydi o?lan?n yarak. 15 cm kadar, ama sert, ba?tan dibe do?rukal?nla?an, mükemmel bir yarakt?. K?za söyledi?im benzer biçimde, ta?aklar?ndan yara??n ba??na, ba??ndan ta?aklara kadar yalat?yordum. O?lan?n gözleri yumulup yumulup aç?l?yor. K?z çömez de olsa, dediklerimi yapt?kça kavr?yor. Yarak elinde, mükemmel bir imaj vard?. ?nan?n içim gitmedi de?il o yara?a. K?z yalad?kça o?lan inliyordu. Sonra, “O?lum ?imdi s?ra sende!” dedim. K?za da, “Otur kanepeye!” dedim. O?lana k?z?n külotunu ç?kartt?rd?m. “?imdi memelerini, kulak memelerini yalyarak, am?n? oka?ayarak k?z? iyice sev!” dedim. Dedi?imi o da yap?yor. “Yalayarak ?imdi am?na in, oray? da yala!” dedim. O?lan art?k ne dersem yap?yor. Bu sefer k?z gözler kapal? inlemeye ba?lad?…

Ben hem tarif ediyor, hem izliyorum. Sonra, “69 olun ?imdi!” dedim. Bakt?m, nas?l 69 olunaca??n? bilmiyorlar, o?lan? s?rtüstü yat?rd?m, k?z? da üzerine ters yat?rd?m, “?imdi birbirinizinkini yalay?n!” dedim. Yalamaya ba?lad?lar. “Ben b?rak?n deyinceye kadar yalay?n!” dedim. K?z?n ba?? ve o?lan?n siki benden taraftayd?, harika bir görünüm vard? kar??mda. O?landa yarak çelik ?eklinde oldu. K?z am?n?n yalanmas?ndan alm?? oldu?u zevkle deli gibi yal?yordu o?lan?n yara??n?. O?lana, “Sak?n bo?alma, bo?alaca??n vakit k?z?n a?z?ndan sikini ç?kart, ama k?z?n am deli?ini yalamaya devam et!” dedim. O?lan alkolün de tesiri ile uzun süre bo?almadan dayand?…

Bir zaman 69’dan sonra, Tamam, kalk?n!” dedim, kalkt?lar. K?z? s?rtüstü yat?rd?m. O?lana, “Gel bakal?m k?z?n önüne!” dedim. Cengiz k?z?n önünde diz çökerek o mükemmel yara?? k?z?n am?na do?rulttu. “Acele etme, ?imdi sikini tut k?z?n amc?k yala??nda yüzdür biraz!” dedim. Yüzüme bak?yordu. “O?lum yara??n?n ba??n? k?z?nam?n?n dudaklar? aras?nda içine girmeden yüzdür!” dedim. Bakt?m dedi?im benzer biçimde olmuyor, “Bir dakika…” dedim. “Anla??ld? ben yard?m edece?im, kusura bakma!” diyerek, o?lan?n onay?n? almadan siki ald?m elime. ?nan?n o an heyecandan ölecektim. Harikayd?. Ate? gibi s?cak, çelik benzer biçimde sertti yarak. Kocam?n ve o?lumunkinden sonras?nda ilkkez bir yabanc? yarak tutuyordum, ama ?eytan içimi o ?ekilde dürtüyordu kianlatamam…

Neyse ben yara??n ba??n? elimle k?z?n amc?k deresinde birazc?k yüzdürdüm, ba?? iyice ?sland?, am suyuyla ya?land?. Sonra yeniden kendi elimle k?z?n am?na yara??n ba??n? yava?ca soktum, o?lan?n kalças?n? di?er elimle yavaaaa?ca iterek k?z?n içerisine tamamen sokturdum. K?z derin bir “Ooohhh!” çekti ki anlatamam. Sonra o?lana, “Bir süre bekle, yara??n amc?k s?cakl???na al??s?n!” diyerek beklettim. Yara?? k?z?n amc???nda bir süre beklettikten sonra, “?imdi bana b?rak!” diyerek, o?lan?n kalçalar?n? ve hatta bazen ta?aklar?ndan tutarak, k?z?n amc???na giri? ç?k??lar?n? ben idare ederek, k?z? siktirmeye ba?lad?m. O?lana s?k s?k, “Acele etme!” diyorum. “Bo?alma durumun olursa dur!” diyerek, k?z? 15-20 dakika kadar siktirdim. Bu arada Fatma 2 defa orgazm oldu, evet hiç olmayan k?z 2 defa orgazm ya?ad?, hemde a?layarak, kas?larak…

“O?lum söyledi?im benzer biçimde sikmeye devam et!” diyerek ben geçtim kar??lar?na, canl? porno izliyorum adeta. Ama benim de içim gitmeye ba?lad?. Hatta içimden müthi? bir halde bu yara?a sikilme arzusu dünyaya geldi ki, delirece?im nerdeyse. Kocamdan ba?kas?na sikilmeyen ben, delirircesine o yara?? arzulamaya ba?lad?m. Bilmiyorum bir ihtimal görselli?in, belki alkolün, bir ihtimal de yasak arzunun dürtüsü vard?. Bilmiyorum, ama müthi? biçimde hiçbir de?eri dü?ünemeden o yara?a siktirmek istiyordum. Bu arada o?lan da h?zlanmaya ba?lad?. Ben de daha müdahele etmedim, kadehimi yudumlayarak izlemeye geçtim. Bir vakit sonra Cengiz de kas?la kas?la bo?almaya ba?lad?. Derken Fatma onun arkas?ndan a?layarak bir defa daha orgazm oldu ve ikisi birden y???l?p kald?lar. Ben dördüncü barda?? doldurdum içiyordum onlar? izlerken. “Kalk?n du? al?n!” dedim, banyoya gittiler. Ama benim içimdeki f?rt?nay? durduram?yordum ve kendime k?z?yordum.

Temizlenip geldiler. “Giyinmeyin, ç?plak oturun, birbirinizi izleyin!” dedim. ?kisi de tamamen ç?plaklar. Onlar da kadehlerini içiyorlar. Hiç kimsede ses yok. Ama Fatman?n yüzünde gülümseme ve mutluluk, Cengizin yüzünde birazc?k utançl?k emareleri okunuyor adeta. Sessizli?i ben bozdum, “Çocuklar, biliyorum utand?n?z, fakat ba?ard?n?z da!” dedim. Fatma ba?r?na bast? beni, hem sevinçten a?l?yor, hem beni öpüyor, “Halac???m senin sayende ben bu zevki ilkkez ya?ad?m! Yoksa yuvam? y?kmay? göze alm??t?m!” diyerek. Sonra Cengizi öptü ba?r?na bast?, ona da te?ekkür etti. Ama Cengiz hiç konu?madan Rak?s?n? yudumluyor ve Fatman?n ç?plak vücudunu izliyordu. Benden tarafa ise bakmamaya özen gösteriyordu.

Bu manzara bir müddet devam etti. Birer kadeh daha içtik. Derken yeni y?la girdik. “Evet çocuklar, yeni y?la, size ve zevkinize içiyorum!” dedim, hep birlikte kadeh kald?rd?k. “Ne dersiniz çocuklar, yeni y?l?n ilk zevkini de ya?amak istermisiniz?” dedim. Fatma derhal, “Çok sevinirim halac???m!” dedi. “O zaman yata??n?za gidin! Ama dediklerimi ihmal etmeyin!” dedim. Kalkt?lar gittiler. Ben bir bardak Rak? daha doldurdum kendime ve salonda içmeye devam ettim.

Saat 00:30 ?eklinde Fatma yatakodas?ndan seslendi, “Halac???m lütfen gelirmisin?” diye. Bir?ey oldu galiba diyerek gittim. Bakt?m o?landa yarak yine çelik ?eklinde, k?z yara??n üzerinde kalk?p kalk?p iniyor. Her kalk???nda yarak meydana ç?k?yor, amc?k suyu ile ya?lanm?? ?ekilde ?????n ?avk? ile par?l par?l parl?yor her amc?ktan ç?k??ta. Zira ????? söndürmeden, birbirlerinin vücudunu görerek siki?melerini tembihlemi?tim. “Ne oldu k?z?m?” diyerek ben içeri girince, k?z yara??n üstüne oturdu ve o biçimde kald?lar. “Halac???m, senden bir?ey istiyorum…” dedi. “Söyle k?z?m?” dedim. “Sen bizim evlili?imizi kurtard?n, bu gece bir fedakarl?k daha yapabilirmisin?” dedi. “Nedir k?z?m söyle?” dedim. “Ama k?zmayacaks?n…” dedi. “Yok k?z?m niye k?zay?m? Yeter ki siz sevinçli olun, ne istersen yapar?m!” dedim. “Bize bir misal siki?me gösterebilirmisin?” dedi…

“Anlamad?m k?z?m, nas?l k?saca?” dedim, ama içimi müthi? bir heyecan sard?. Cengiz hemen, “Hay?r olmaz!” dedi ve k?z? üzerinden att? kalkt?. K?z, “Ya a?k?m lütfen! Halam uygulayarak daha iyi ö?retir, biz de daha iyi anlar?z. Hem halam da eni?temden uzakta, bu gece o da bir han?m olarak zevkini ya?as?n. Bizi izlerken can? istemi?tir. Ne olur beni k?rma Cengiz. Hadi halac???m…” benzer biçimde bir?eyler saçmalamaya ba?lad?. Cengiz, “Olmaz Fatma ya, sonras?nda eni?temin yüzüne bakamam!” diyor da ba?ka bir?ey demiyor. Ama benim içimde volkan kayn?yor. “Bir dakika çocuklar! Tamam Cengiz, seni anl?yorum, oldukca sayg?l? çocuksun, kald? ki eni?ten burada de?il, eni?ten duyarsa elbette yüzüne bakamazs?n, ben de bakamam. Ama bu gece burada olanlar ancak üçümüzün aras?nda kalacak. Fatma hakl?, benim de can?m istiyor, bununla beraber uygulayarak gösterirsem daha iyi anlar, daha iyi ö?renirsiniz. Ben de kat?lay?m size, ama yar?n hiçbir?ey olmam?? gibi olacak!” diyerek yakla?t?m…

Cengize fazla laf etme f?rsat? b?rakmadan yara??n? ald?m elime, usta bir yalay?c? olarak dil darbeleri ile o muhte?em siki yalamaya ba?lad?m. Cengiz kendisini benden çekme ?eklinde hareket yap?nca, gözlerine sert bir ifadeyle bakt?m ve k?zarak, “Yarak birtek sende yok o?lum! Kendini naza çekme!” dedim ve yalama i?ine devam ettim. Harika yal?yordum yara??, Cengizin gözleri sönmeye ba?lad? yeniden. K?z da benim üzerimi ç?karmaya ba?lad?. Ben Cengize öyleki bir i?lem çekiyordum ki, çok ho? bir yarak, yalamaya bay?l?yordum adeta. K?z beni ç?r?lç?plak b?rakacak halde soyduktan sonra, memelerimi ok?amaya ve yalamaya ba?lad?. Me?er Cengizden zevk alamad??? zaman birkaç kere k?zarkada??yla Lezbiyen denemesi olmu? zillinin, (bunu sonradan söyledi). Ben Cengizin yara??n?, k?z benim gö?üslerimi yal?yordu…

Derken azar azar o?lan? öpüp ok?amaya, yiyi?meye ba?lad?m. Hem ne yapt???m? söyleyerek, anlatarak yap?yorum ö?rensinler diye. “?imdi sen yala o?lum!” diyerek am?m? a?z?na dayad?m. Ba?lad? yalamaya. Harika bir duyguydu bir ba?ka erkek taraf?nca yalanmak. Deliriyordum heyecandan, kalbim duracakt? sanki. Cengiz yalarken direktif veriyordum ve elimle de yönlendiriyordum zevkime bak?l?rsa. Fatma da gö?üslerimi ve götümü ok?ay?p duruyordu. Ben fazlaca acele orgazm olan biriyim. Cengiz am deli?imi yalarken kas?la kas?la ilk orgazm?m? oldum. Sonra Cengizle 69 pozisyonu ald?k. Bir zaman de öyleki yala?t?k. 69’da ben mükemmel orgazmlar ya?ad?m. ?imdi o görkemli yara?? içime almaktayd? s?ra. Cengize, “Gel o?lum…” diyerek bacaklar?m? açt?m. K?za da fazlaca iyi izlemesini söyledim…

Cengizin kalçalar?n? elimle test ederek, bir müddet yara??n? am deli?imin olu?u aras?nda yüzdürdüm. Sonra yara??n o görkemli ba??n? am deli?imin deli?inden içeri soktum ve bir müddet öyleki durdurdum. Sonra yava?ca kalçalar?n? iterek, o harika siki am deli?imin derinliklerine, alt?na kadar ald?m. Harikayd?, kalbim sanki f?rlayacakt?. Müthi? heyecan ve zevk al?yordum. Kalçalar?n? bast?rd?m, bir müddet o ?ekilde kalakald?k. Yarak içimde t?k t?k at?yordu adeta. Cengizde ses yok, robot ?eklinde ben ne dersem onu yap?yor, gözleri yar? aleni, zevkin doruklar?n? ya?amaya veriyordu art?k kendisini. Bu arada Cengizle öpü?üyorum, kulak memelerimi, boyun bölgelerimi yalatt?r?yorum, gö?üslerimi yalatt?r?yorum. Dudaklar? kaygan öptürüyorum. Siki?mek ve sevi?mek ayn? anda nas?l yap?l?r ö?retiyorum…

“?imdi oldukça yava? girip ç?kacaks?n!” diyerek bir elim kalças?nda kontrol ederek, yara??n?n ba?? gözükene kadar ç?kartt?r?yorum, sonra oldukca yava? alt?na kadar al?yorum. Am?ma her giri?inde klitorisim zevkten yan?yor adeta. Bir süre öyleki sikildim ve 2 orgazm daha ya?ad?m. Birkaç pozisyon denemesinden sonra 30 dakika kadar daha siki?erek birçok orgazm ya?ad?m. “Finale geçiyoruz ?imdi!” diyerek bacaklar?m? omuza verdim. Yine bir elimle kontrol ederek bir müddet de öyle sikildim ve birkaç orgazm daha ya?ad?m. Cengiz hem Fatmay? sikip bo?almas?n?n, hem alkolün, hem utanc?n?n, hemde yava? hareketlerin ve benim kontrolümün ortak etkisiyle oldukca uzun vakit sikebildi bu sefer beni…

Derken, “Halac???mmm, halaaaaammm, dayanam?yorum art?k!” diyerek h?zlanmaya ba?lad?. Tam o arada amc?k kaslar?m? s?karak, amc???ma giri? ç?k???nda yara??n? amc???mla adeta inek memesi gibi s?k??t?rarak sa?maya ba?lad?m. Cengiz öküz gibi bö?ürerek ve müthi? bir kas?lma ile o ?ekilde bir bo?almaya ba?lad? ki, içime f?skiye benzer biçimde f??k?rd?. Kendimi bu harika zevke son kez teslim ederek, ben de onun bu zevki ile müthi? bir kas?lma ve inilti ile hemen arkas?ndan harika bir final orgazm? ya?ad?m. Kucak kuca?a y???ld?k kald?k. Yarak içimde halen at?yor, sanki tekrar bo?almak istiyordu. “O?lum hadi bakal?m göster kendini, içimden ç?kmadan devam ediyorsun, minimum 3 orgazm daha isterim! Ama bu sefer sen yönetim edeceksin! Taaki yara??n soluncaya kadar sikeceksin beni!” dedim.

Cengiz bir ba?lad? gidip gelmeye, nas?l sikiyor anlatamam. Yarak çelik ?eklinde, sanki bo?alan o de?ilmi? ?eklinde. ?nan?n 5 orgazm daha ya?ad?m fakat ben de bittim. “Tamam o?lum, yeter, mahfoldum, ç?k!” dedim. Am?mdan ç?kard???nda halen çelik gibiydi yarak. Fatmayla beraber yalayarak bo?altt?k Cengizi…

Kocamdan sonras?nda ilkkez bir yabanc? yara?a sikilmi?tim ve bu yarak ye?enimin yedi?i yarakt?. Onlara seks dersi vermekten ve kendim de sikilmekten pi?man de?ilim. Üçümüz için de çok güzel ve heyecanl? zevklerdi. O gece sabaha kadar, Fatmayla beraber iki?er defa daha sikildik, yeni y?l?n ilk gününe mükemmel tek tek giri? ya?ad?k. Ak?ama Bursadan ayr?ld?k ve ismini bile etmedik bir daha o gecenin. ?u anda hiçbir ?ey olmam?? ?eklinde hayat?m?za sayg? ve sevgi aras?nda devam ediyoruz.