?

Herkese selam, Ben Ankaradan Özgür. Tesadüfen girdi?im bu seks öykü sitesinde çok s?cak ve insan? etkileyci, tahrik edici sex hikayeleri okudum. ?unu itiraf edeyim ki, gerçekten de insan o anlar? ya??yormu? ?eklinde zevkle okuyor. Ben de yengemle ilgili olan bir hikayemi payla?mak istedim. Ben, 1.75 boyunda, 70 kiloda, bu?day tenli, seksi çok seven ve yak???kl? say?lacak bir erke?im. 18 y?ld?r evli biriyim. Kar?m sevi?mede s?n?rlar? olan bir kad?n. Ben ise aksine sekste s?n?r sevmeyen biriyim. Kar?mdan kaç kere arkadan (anal cinsellik) istediysem de beni red etti. Onun için oldum muhtemel göt sikmeye fazlaca hasret duydum.

Hikayenin aslolan kahraman? yengem (abimin kar?s?) ise 45 ya?lar?nda, 1.65 uzunlu?unda, bal?k etli ve göze çarpan bir han?md?r. Yengemin bilhassa dudaklar? kal?n ve etlidir. Hele o yürürken kalçalar?n? sallamas? dikkatimi çekerdi, ama akl?mdan da kötü bir?ey geçmezdi. Abim yengemden 5 ya? büyük vede ?eker hastas?d?r. Bundan 3 ay önce, sabah saat 9 benzer biçimde yengem beni telfonla arayarak, abimin ?ekerinin yükselerek komaya girdi?ini ve acil hastaneye götürmemiz icap etti?ini söylemi? oldu. Ben de aceleyle gittim, abimi ve yengemi alarak hastaneye götürdüm. Tahliller, muayane derken, abimi hastaneye yat?rd?k…

Yengemle hastaneden ç?k?p eve giderken, yengem al?? veri? yapmas? icap etti?ini söyleyerek, “Hem de biraz çar??da dola??r?z, kaç zamand?r evden d??ar? ç?km?yorum, ruhum aç?l?r…” dedi. Arabay? otoparka b?rakarak, yengemle gezmeye ba?lad?k. Biraz al?? veri?ten sonras?nda yengem iç çama??r? satan bir ma?azan?n vitrinin önünde durdu ve ilgiyle vitrindeki iç çama??rlar?na bakmaya ba?lad?. Biraz bakt?ktan sonra bana, Asl?nda kendime iç çama??r? da almam gerekiyor… dedi. Girdik ma?azaya, yengem çama??r seçiyordu kendine. Birkaç tane ald?ktan sonra bana, Özgür birtane de gece giysisiyle giymek için almak istiyorum, ama karar veremedim, baksana hangisi güzel? Dedi. Ben de utand???mdan dolay? aceleyle siyah renkli olan? gösterdim. Yengem benim o gösterdi?im çam???rlar? da alarak ç?kt?k. Eve gittik.

Evde yiyecek çay falan derken zaman geç olmu?tu, “Ben art?k eve gideyim yenge.” dedim. Yengem de, “Yaben bir tek korkuyorum, kar?n? da ça??rsan da burada kalsan?z?” dedi. Telefon açt?m ve kar?ma söyledim. Fakat kar?m, “Yar?n evlad? okula nas?l gönderirim? Sen kal.” dedi. Kar?mla aram?zda hiç herhangi bir ?üphe yok vede olamayaca?? için, benim yengemle kalmama rahatl?kla izin vermi?ti.

Ak?am TV seyrederken yengem alm?? oldu?u iç çama??rlar?n? getirip yan?mda hem inceliyor, ayn? zamanda bana gösteriyordu. En son al??m?z siyah iç çama??r?n? açt?, “Aaay bunun külotu tangaym??, südyeni de çok aç?k, ben bunu iyi mi giyerim?” diyerek bana gösterdi ve “Bak senin yüzünden oldu, geri götürsem de?i?irler mi acaba?” diye hay?fland?. Ben kanepeye uzanm??, ilgisizce yengemin elindeki çama??ra bakarak, “Ne diye götürüp de?i?eceksin yenge? Giyersin…” dedim. Yengem de, “Bilmem ki?” deyip, çama??rlar? po?ete koydu ve odas?na götürdü. Tekrar salona gelip biraz oturduktan sonras?nda, “Ben bir du? alay?m…” deyip kalkt?, banyoya girdi. Ben de kalkt?m neskafe haz?rlad?m. Yengem du?unu al?p ç?kt?. Alt?na penye bir pijama, onun üzerine de yakas? aç?k kolsuz ti?ört giymi?ti. “Yenge sana da neskafe haz?rlad?m.” dedim, buna çok sevinmi?ti. Kar??l?kl? oturup neskafelerimizi içtik. Fincanlar bo?al?nca yengem kalkt?, “Fincanlar? da ben götüreyim…” deyip e?ilince gördüm ki, yeni ald???m?z siyah südyeni giymi?, nerdeyse memelerinin uçlar? görünüyordu…

Acaba yengem tanga külotu da giydi mi diye merak ettim, fincanlar? mutfa?a götürürken pe?inden bakt?m. Penye pijamadan yengemin içi belli oluyordu. Evet, tahmin ettti?im gibi tangay? da giymi?ti. O an içim bir ho? olmu?tu ve yengeme kar?? ba?ka gözle bakm??t?m. Ama kendi kendime olmaz öyle bir?ey desem de,sikim ayaklanmaya ba?lam??t?. Yengem fincanlar? mutfa?a b?rak?p eri?ince, “?stersen sen de bir du? al, rahatlars?n, hava s?cak asl?na bakarsan.” dedi. Ben de, “Olur.” deyip banyoya girdim. Yengem azca sonras?nda banyonun kap?s?ndan bana seslenerek, “Özgür kap?ya temiz ?ort ve atlet koydum, giyersin.” dedi. Banyoda yengemin o memelerini dü?ünüp 31 çekmedim dersem gerçek d??? olur. Du?tan ç?k?nca ?ortu ve atledi giydim, salona gittim…

Salonda yengem çömelmi? hal?n?n üzerinden bir?eyler topluyordu. Beli aç?lm??, belinin bitimi, götünün yanaklar?n?n ba?lang?ç yeri ve tangas? görünüyordu. Birkaç saniye bakt?ktan sonra kanepeye oturdum. Yengem de i?ini bitirip kar??ma kanepeye oturdu. Ama gördü?üm manzara akl?mdan ç?km?yor, sikim yine ayaklanmaya ve ?ortumdan belli olmaya ba?lam??t?. Yengem görmesin sikimin kalkt???n? diye elimle düzeltiyordum. Yengemle günlük ya?amdan bahsediyor, söyle?i ediyorduk, fakat ben gördü?ümü unutam?yor, heycanlan?yordum. Heycanland?kça da sikim daha müthi? kalk?yordu. Kanepeye s?rtüstü uzand?m, elimi de sikimin kalkt??? belli olmas?n diye önüme koydum. Yengem, “Lambay? söndüreyim de beyhude elektrik harcamas?n, nas?lsa Televizyon çal???yor.” diyerek kalkt?, salonun ?????n? södürdü. Televizyonun ayd?nlatt??? kadar salonda lo? fer olmu?tu. Bu beni daha da heycanland?rm??t?…

Ben bir ara bilincinde olmadan ellerimi kafam?n dibine koymu?um, yengemin gülerek, “Özgür!” demesiyle irkildim, “Efendim yenge?” dedim. Yengem önümü i?aret ederek, “O ne hal?” dedi. Öyle utand?m kianlatamam. Hemen kendime gelmi? olarak tekrar elimi önüme kapatt?m ve yengemden özür diledim, fark?nda de?ilim ?eklinde mazeretler saçmalad?m. Yengem çok utand???m? anlam??t?, yine gülümseyerek, “Olur bu ?ekilde ?eyler, saklamana da gerek yok, sanki hiç mi görmedi?im bir?ey, rahat?na bak!” dedi. Biraz rahatlad?m, fakat yinede önümü elimle kapamaya devam ettim. Yengem (güya bana farketirmeden) göz ucuyla önüme bak?yor, hem de havadan sudan söyle?i ediyorduk. Gerçekten zor durumdayd?m, sikim bir türlü inmeyerek durumu daha da zorla?t?r?yordu. Yengem benden bir sigara istedi, halbuki sigara içmezdi. Sigaray? verirken, “Yak?p da verirmisin?” dedi. Sigaray? yakmak için u?ra?t?m fakat çakmak bir türlü yanmad?. Yengem, “Ocaktan yakabilirsin.” dedi. Ben aya?a kalk?nca art?k sikimin kalkt???n? saklayamad?m, çünkü sikim ?ortu öyle zorluyordu ki y?rtacak gibiydi. Kelimenin tam anlam?yla sikim çad?r? kurmu?tu…

Yengem önüme bak?p gülümsüyordu. Aceleyle mutfa?a gittim. Sikimi birazc?k düzeltip, ocaktan sigaray? yak?pgeldim. Sikimi ne kadar düzelttiysem de faydas? yoktu, yine belliydi. Sigaray? yengeme uzatt???mda yengem önüme bakarak ald?. Yerime oturunca yengem, “Özgür, kar?n hasta falan m??” dedi. “Yok hasta falan de?il, niçin sordun yenge?” dedim. “Baksana seninki aylard?r bir?ey görmemi? benzer biçimde yerinde durmuyor, yoksa siz de bizim ?eklinde uzun zamand?r bir?ey yapm?yormusunuz? Öyle bir vaziyet varsa saklama, aç?kça konu?al?m, bunda ay?p olacak bir?ey yok!” dedi. “Yok, yap?yoruz yenge!” dedim. Yengem de, “?yi yaaa, valla bizler 5 ayd?r yapm?yoruz, yapsakta öylesine yap?yoruz, ?u sebeple abininki tam kalkm?yor…” diye baklay? a?z?ndan ç?karm??t?. “Peki o vakit sen iyi mi dayan?yorsun yenge?” diye sordum. Yengem derin bir iç çekti ve “Kendi kendimi doyum ediyorum, fakat gerçekle bir olur mu hiç?” dedi. “Hakl?s?n!” dedim. Yengem önümü i?aret ederek, “Kar?n oldukça talihli valla! Aaahh ahh, aylard?r öyle heybetle kalkm?? yemedim biliyormusun? Abine nas?l k?z?yorum, benim de can?m var, benim de ihtiyaçlar?m var!” diye s?zlanmaya ba?lad?. Birden, “S?zlan?p durma yenge, o denli oldukca istiyorsan al ye, sana da yeterim!” deyivermi?tim.

Bunu duyunca yengemin gözleri dev gibi aç?ld?. Yengem ba??racak, beni kovacak herhalde dü?üncesiyle korkmaya ba?lam??t?m ki, yengem hiçbir ?ey demeden oturdu?u yerden kalkt?, yan?ma gelip oturdu, elini yara??m?n üzerine koyup, ?ortun üstünden yara??m? s?vazlamaya ba?lad?. “Ne kadar sert yara??n var!” diyerek duda??ma öpücük kondurunca, yengemi ensesinden tutup kendime çektim. Dudaklar?m?z birle?mi?, dillerimizi s?ras? ile birbirimizin a?z?na sokuyor, emiyorduk. Biraz öpü?tükten sonras?nda yengem ans?z?n aya?a kalkarak, “Dur sana bir?ey göstereyim!” dedi ve ilkin üzerindeki ti?örtü, sonra da pijamas?n?n alt?n? bir ç?rp?da ç?kart?p att? ve “Bak, senin be?endi?in iççama??rlar? giydim! Yak??m?? m??” diye soruyordu. Yutkunarak, “Çok yak??m?? yenge!” dedim. Gözlerimi alam?yordum, yengemin am? külotundan yumruk benzer biçimde ç?km??t?…

Yengem bir manken edas?yla kendi etraf?nda bir iki dönerek, kendini önden arkadan bana sergiledikten sonra geldi kuca??ma, tam yara??m?n üzerine oturdu. Tekrar dudaklar?m?z birle?ti. Kula??ma f?s?ldayarak, “Yatakodas?na gidelim mi?” dedi. Ben, “Tamam!” deyince yengem kuca??mdan inerek elimden tutup beni de aya?a kald?rd?. Ayaktayken atletimi ç?kard?, ?ortumu külotumla bereber ç?kararak, “Offf be, i?te bu! Ne kadar güzel yara??n var, kurban olurum buna!” diyerek e?ildi ve sikimin kafas?na öpücük kondurdu. Ben de, “Daha ne güzelli?ini gördün ki yenge?” dedim. Yengem de, “Hadi acele ol, biran önce görmek isterim!” dedi. Yengem yara??m? elinden b?rakmadan, o önde, ben arkada, beni çekerek yata??na götürürken, tangal? götünü k?v?rarak yürüyordu. Elimi yengemin götüne koydum, tombul götünün yanaklar? sal?ncak gibi bir oyana bir buyana sallan?yordu…

Yengem yata?a uzand? ve “Hadi derhal sik beni!” diyerek beni üstüne çekti. Yengemin üzerinden kayarak yan?na uzand?m ve “Daha çoook zaman?m?z var yenge, acelen ne?” dedim. Dudaklar?m?z birle?ti. Yengem dudaklar?m? o ?ekilde bir emiyordu ki, koparacak gibiydi. Dudaklar?m? yengemin dudaklar?ndan kurtar?p, boynunun her taraf?n? öpüyor yal?yordum. Yengem gözlerini kapay?p hafiften inlemeye ba?lam??t?. “Memelerimi em!” diye talimat verdi. Südyenini ç?kard?m ve gö?üslerini öpüp emmeye ba?lad?m. Yengem çok sab?rs?zlan?yordu, o arada külotunu ç?kard?. Ben yengemin memelerini emerken, elimle de ?i?kin am?n? ok?uyor, parma??m? am?na sokup ç?kar?yordum. Yengemin am? iyice sulanm??t?, kalçalar?n? yukar? kald?r?p indiriyordu…

“Hadi can?m, sok yara??n? am?ma, sik beni, ilk ate?imi söndür, sonra uzun uzun sevi?iriz, bak seninki de patlayacak benzer biçimde!” dedi ve bacaklar?n? ay?r?p beni yine üstüne çekti. Benim yarrak sanki yolu biliyormu? ?eklindeam?n a?z?nda yerini ald?. Yarra??m?n kafas?n? yava?ca am?na soktu?umda yengem kalças?n? sa?a sola oynat?yordu. Dayanamad?m birden hepsini kökledim. Köklememle beraber yengem, “Ohhhhh, çooook güzel!” diye inledi. Ben, “Ho?una gitti mi yenge? diye sorunca, “Bana yenge deme! Kar?c???m de, orospum, kahpem diyerek sik beni!” diye inliyordu. Yengem tiyoyu vermi?ti. “Orospu yara??m güzel mi?” diye sormu? oldum. Yengem, “Güzel, hem de oldukca güzellll, kurban olurum o yarra??na erke?im, süratli, daha h?zl? sik beni, sikicim benim!” dedi. Yengemin bacaklar?n? omuzuma ald?m, alt?mda top ?eklinde olmu?, ben am?na soktukça memeleri dalgalan?yordu. Arada bir durup yengemin memelerini öpüyor emiyordum, sonra yineam?na köklüyordum…

Yengemin am?n? bacak omzuda epeyce siktikten sonras?nda pozisyon de?i?tirdik. Ben alta geçtim, yengem ata biner ?eklinde yara??m?n üzerine oturdu, kalçalar?n? sa?a sola k?v?r?yor, oturup kalk?yordu. Her otururken de, “Ohhh bast?r, geliyorum, iyice sok!” diye inliyordu. Herhalde zincirleme orgazm oluyordu ki, am?ndan süzülen sular ta?aklar?ma kadar ak?yordu. Yengem yara??m?n üzerinde k?v?r?rken ben de memelerini ok?uyor, s?k?yor, emiyordum. Bir vakit de o pozisyonda siktikten sonra, yengemi tekrar alt?ma ald?m. Öyle sert sikiyordum ki, ?ak?rt? sesleri yatakodas?n?n duvarlar?nda yank?lan?yordu. Yengem son hamlelerimden gelmek suretiyle oldu?umu hissetmi? olacak ki, “Durma kocac???m, devam et, içime bo?al, korkma korunuyorum!” diyerek z?plamas?n? h?zland?rd?. “Al ozaman orospu!” diyerek, yengemi belinden tutup kendime çekerek öyle bir bo?almaya ba?lad?m ki, döllerimin ard? arkas? gelmeyecek sand?m…

Yara??m yengemin am?nda küçülünce üstümden indi ve yan yana uzan?p birer sigara yakt?k. Sohbet ediyorduk. Ben yengemin vücudunda parmaklar?m? gezdiriyordum, yengem de ta?aklar?m? ok?uyordu. Sigaralar bitince tekrar yiyi?meye ba?lad?k. Yengem beni s?rtüstü yat?r?p dudaklar?m? emmeye ba?lad?. Ordan boynuma indi, ordan da meme uçlar?m? emiyor, di?liyordu. Göbek deli?ime dilini sokuyor emiyordu. Daha a?a?? indi?inde sönük yara??m?n kafas?n? küçük küçük öpüyor, dilini kafas?n?n etraf?nda gezdirerek ta?aklar?ma iniyor, ta?aklar?m? a?z?na al?p emiyordu. Benim yarak kalkmaya ba?lam??t?. Yengem yara??mla konu?uyordu, “Kalk benim güzel yara??m, kalk ta sana neler verece?im!” diyordu. Ben de yengemin saçlar?n? ok?ay?p, “Neler vereceksin bakal?m?” dedim. Yengem, “Ne istersen verece?im, yeter ki beni doyur yara?a!” dedi. Benim yarrak tam k?vam?na gelmi?ti. Yengem sakso çekiyor, bo?az?na kadar a?z?na al?yor, ç?kar?p dilini kafas?n?n etraf?nda gezdirip yalayarak ta?aklar?ma iniyor, ta?aklar?m? a?z?na al?p emip, yeniden yalayarak yara??m?n kafas?na ç?k?yor, kafas?n? a?z?na al?yordu. Bunu say?s?n? hat?rlamad???m kadar oldukca yapm?? oldu…

Sonra tekrar öpüp yalayarak yukar? ç?kt?, dudaklar?ma kadar geldi. Biraz öpü?tükten sonras?nda busefer benyengemi alt?ma alarak, yengemin kulak memelerini emiyor, kula??n?n içine dilimi sokuyordum. Yengem kula??na dilimi soktukça hem huylan?yor bununla birlikte az?yordu. Boynuna indim, yal?yor emiyordum. Yengem de boynunu bir sa?a bir sola çevirerek her taraf?n? yalamam için beni yönlendiriyordu. Ayn? anda da am?n? avuçlay?p ok?uyordum. Boynundan memelerine indim, meme uçlar?n? yal?yor, küçük küçük ?s?r?yor, etraf?nda dilimi gezdiriyordum. Yalayarak göbe?ine indim, göbek çukurunu yal?yor, dilimi sokuyordum. Yengemam?na inece?imi beklerken, ben yengemi yüzükoyun çevirdim, yukar? ç?k?p ensesini, omuz ba?lar?n? emmeye, ?s?rmaya ba?lad?m. Ben emdikçe yengem inliyor, zevkten ilginç garip sesler ç?kar?yordu. Elimi de götüne att?m, götünün etli yanaklar?n? avuçluyor ok?uyor, göt deli?inin etraf?nda parma??m? gezdirip, daireler çizerek uyar?p, oradan da am?na inip am dudaklar?n? ok?uyordum. S?rt?n?, omurili?ini yalayarak bel çukuruna indim. Götünün yanaklar?n? emiyor, ?s?r?yordum…

Yengem, “A?k?m çoook güzl yap?yorsun, çoooook güzeeeeel!” diye inleyerek götünü hafifçe kald?r?nca, göt deli?i ile am? daha da belirginle?ti. Yengem sanki göt deli?ini yalamam? istercesine götünü birazc?k daha kald?r?nca, dilimle göt deli?inin etraf?nda daireler çizip, büzü?ünü vakkum gibi emmeye ba?lad?m. Yengemin inlemeleri artm??, ‘Aaaahhh Ooooohhhh’ sesleri s?kla?m??t?. Yengem götünün deli?ini yalamama fazla dayanamad? ve birden s?rtüstü dönerek bacaklar?n? ay?rd?, kafam? tam am?n?n üstüne bast?rd?. ?imdi deam?n? yalamam? istiyordu. Dilimi yengemin sulanm?? am?n?n etraf?nda gezdirip, am?n?n dudaklar?n? tek tek emiyordum. Dilimi am?n?n deli?ine soktu?umda, kafam? öyleki bast?r?yordu ki, sanki beni tümden içerisine alacak gibiydi. Yengem kas?larak titremeye ba?lad? ve çok geçmeden a?z?ma bo?ald?. Hepsini yalad?m yuttum ve durmaks?z?n yalamaya devam ettim…

Yengem yeniden hareketlenmeye ba?lam??, “Aslan kocac???m, hadi art?k, sik beni!” diye inliyordu. Art?k benim de yarra??m zonklamaya ba?lam??t?. Yengemin bacaklar?n? ay?r?p yarra??m? am?na soktum. Yava? yava? git gel yap?yor, siki?in olabildi?ince uzamas?n? istiyordum. “Yenge iyi mi güzel mi böyle? diyince, yengem k?zd?, “Lan onursuz siki?irken bana yenge deme demedim mi! Kar?c???m de, orospum de, ne dersen de, fakat yenge deme!” diye ç?k??t?. “Tamam orospu, senin am?n? götünü sabaha kadar sikece?im!” dedim. “Hah i?te böyle söyle ve sik, sabaha kadar sik, nereden istersen sik!” dedi. Yara??m? am?ndan ç?kard?m ve memelerinin aras?na soktum, “Bak oruspu memelerini de sikiyorum!” dedim. Yengem de, “Sik birtanem, memelerimi sik! A?z?m? da sik!” diyerek, memelerinin aras?ndan ç?kan yara??ma dil at?yor, ben de daha ileri sokarak yarra??m?n kafas?n? kerti?ine kadar a?z?na almas?n? sa?l?yordum…

Birden durdum ve yengeme, “Kalk orospu, arkan? dön domal, senin götünü de sikece?im!” dedim. Yengem yataktan yere inerek önümde domald?, götünün yanaklar?n? elleriyle ay?rd? ve “Götümün deli?ini biraz daha yala, oldukca ho?uma gitti!” dedi. Ben ikiletmeden derhal yalamaya ba?lad?m. Dilimi götüne sokuyor, büzü?ünü yumu?at?yordum. Dilimi arada s?rada da am?na sokunca yengem kudurmu? ?eklinde inliyordu. Yengem yerde rahat edemeyince yine yata??n üstüne ç?kt?, yata??n kenar?na yan yat?p götü bana gelecek biçimde dizlerini karn?na çekti. Yengem am?n? götünü bana öyle sunuyordu ki, görmedi?im pozisyonlar al?yordu. Tabii benim de akl?m ba??mdan gidiyordu. Yengemin am?n? götünü yal?yor ve parmakl?yordum, am?ndan sular ak?yordu…

Yengem nihayetinde yata??n ortas?na gelip dörtayak domald?, tekrar elleriyle göt yanaklar?n? ay?rarak, sikmem için göt deli?ini bana sunuyordu. Tam pe?inde yerimi alarak yana?t?m. Yengem götüne sokmam? beklerken, yara??m? elime al?p am?na soktum. Çok rahatça girmi?ti. Kaygan olan amda rahatça gidip geliyordum. Orta parma??m? da göt deli?ine soktum. Am?n? biraz siktikten sonra yarra??m? ç?kard?m, göt deli?in?n çevresinde gezdirdim ve yarra??m?n kafas?n? büzü?üne bast?r?p zorlad?m. Yengem kendini öne çekince, “Ne oldu orospu, alam?yormusun?” dedim. Yengem, “Al?r?m!” diyerek yüzünü yata?a iyice bast?r?p götünü yukar? kald?rd?. Ben bu sefer yara??m?n kafas?n? tükürükleyip yeniden göt deli?ine dayad?m. Biraz zorlad?m ve yarra??m?n kafas? göte girdi. Biraz bekledim. Hafif ileri geri yaparak götün al??mas?n? ve aç?lmas?n? sa?lad?m. Her gidi? geli?imde birazc?k daha ileri sokuyordum götüne. Birkaç git gelden sonra sonuna kadar sokmu?tum…

Yengemin büzü?ü yara??m? öyle s?k? kavram??t? ki, sank? eline alm?? s?k?yordu. “K?z orospu, daha önce ba?kas? götten sikti mi seni?” diye sordum. “Yok, ilk sen sikiyorsun, sen bozuyorsun!” dedi. Zafer kazanm?? benzer biçimde hissettim kendimi, “Ooohhh!” deyip ileri geri olu?turmaya ba?lad?m. Yengem, “Ne oldu, sen bozuyorsun diyince çok mu ho?una gitti?” dedi. “Evet!” dedim. “Ozaman sik can?m, tad?n? menfaat bakire götümün, aaaahhh, iyice kökle, ohhh fazlaca güzel oluyormu? götten vermek, sik kocac???m, geçir o kal?n, uzun yara??n? götüme!” diye inliyordu. Benim de gitgellerim daha h?zlanm??t?. Yengem yarra??m götünün içindeyken dizlerinin üstüne do?ruldu. Ben de arkadan sar?l?p, memelerini ok?uyor s?k?yor, boynunu emiyordum. Yengem tekrar domald?. “Sik kocac???m, parçala y?rt götümü!” diye inledikçe, ben daha da sert sikiyordum…

Yara??mla götünü sikerken, elimi de önüne atm??t?m, üç parma??m? am?na sokmu? parmaklar?mla da amc???n? sikiyordum. Yengemin am?ndan sular ak?yor, inliyor, ba??r?yordu. ?kimiz de ter aras?nda kalm??t?k. Yengem bo?al?yordu. “Ben bittim, hadi sen de bo?al!” diye ba??rmalar? ve inlemelerine fazla dayanamad?m ve h?zla yüklenmemle götünün içerisine att?rmam bir oldu. Öyle bo?al?yordum ki, sanki hortumdan tazzikli su f??k?rt?yordum. Yengem altta, ben üstünde, öylece yata?a y???ld?k. Yara??m halen götündeydi, bir süre o ?ekilde kald?k. Yara??m küçülünce kendili?inden ç?kt?. Döllerimin biraz? çar?afa akm??t?. Banyo yapmaya ne halimiz kalm??t?, ne de can?m?z istiyordu. Birer sigara içip, birbirimize sar?larak uyuduk…

Sabah uyand???m?zda birlikte banyo yapt?k. Banyoda da bir posta yengemi amdan götten siktim. Sonra kahvalt? yapt?k. Hiç konu?muyorduk. Sessizli?i yengem bozdu, “Ne olacak bundan sonras?nda? Duysalar, görseler ne oluruz?” dedi.“Bilmem?” dedim, harbiden bilmiyordum. Yengem, “En iyisi, bu ilk ve son olsun!” dedi. Ben de tamam dedim. Kahvalt?dan sonras?nda evden ç?k?p gittim.

15 gün yengemle asla konu?mad?k, fakat sonra beni arad?…